helicopters / Testy + odpowiedzi 
   Bezpieczeństwo
   Future design
   Napęd turbinowy
   Jednomiejscowy
   Podział na strefy
   Rotor przeciwbieżny
   Technologia
   Testy + odpowiedzi
   Wymagania ULC
   Zamówienie
   Dwumiejscowy
   Kontakt
   Nowa oferta
   Ogłoszenia
   Promocje
   Silniki dwusuwowe
   Symulator

 
testy, testy, testy

prawo lotnicze

1.Na jakich prawach jest dostępna polska przestrzeń powietrzna?
 1. Polska przestrzeń powietrzna dostępna jest w kolejności priorytetów dla: wojska, służb porządku publicznego, służb ratownictwa, regularnej komunikacji lotniczej, pozostałych użytkowników.
 2. Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach wszystkich jej użytkowników.
 3. Polska przestrzeń powietrzna dostępna jest wyłącznie dla członków personelu lotniczego.
 4. Polska przestrzeń powietrzna dostępna jest wyłącznie dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Loty statków powietrznych w strefie niebezpiecznej są
 1. zabronione.
 2. dozwolone.
 3. dozwolone, ale nie niżej niż 3 050 m (10 000 ft).
 4. dozwolone, jeśli jest nieaktywna i po zgłoszeniu.
3.Loty nocne VFR mogą być wykonywane tylko
 1. nie wyżej niż 3 660 m (12 000 ft) AMSL, gdy bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż ta wartość, to zamiast tych wartości przyjmuje się FL 110.
 2. nie wyżej niż 3 050 m (10 000 ft) AMSL, gdy bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż ta wartość, to zamiast tych wartości przyjmuje się FL 100.
 3. nie wyżej niż 1920 m (6300 ft) AMSL, gdy bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż ta wartość, to zamiast tych wartości przyjmuje się FL 95.
 4. z dala od chmur i z widocznością ziemi.
4.Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych na podstawie decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli w wyniku badania incydentu lotniczego powstanie uzasadnione przypuszczenie, że członek personelu lotniczego nie posiada wymaganych wiadomości lub umiejętności?
 1. Wydzielona komórka Ministerstwa Infrastruktury.
 2. Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE).
 3. Wyznaczeni wewnątrz ośrodków szkoleniowych egzaminatorzy.
 4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC).
5.Kto powiadamia prokuraturę o wypadku lotniczym?
 1. Osoba poszkodowana w wypadku.
 2. Prezes ULC.
 3. Dowolny uczestnik lub obserwator wypadku.
 4. Przewodniczący PKBWL.
6.Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów?
 1. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
 2. Minister Infrastruktury.
 3. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 4. Prezydent RP.
7.Czy dowódca statku powietrznego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie, grożącym innemu statkowi powietrznemu lub morskiemu, jest zobowiązany udzielić pomocy znajdującym się w niebezpieczeństwie?
 1. Bezwzględnie nie.
 2. Bezwzględnie tak.
 3. Tak, w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób.
 4. Nie, nie może. Powinien jednak zgłosić to właściwym służbom ratownictwa.
8.Osoba, która była świadkiem nieszczęśliwego wypadku statku powietrznego ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
 1. użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
 2. najbliższy organ policji, administracji publicznej albo inne służby bezpieczeństwa mogące udzielić pomocy tj. straż pożarna.
 3. najbliższą jednostkę ratownictwa lotniczego.
 4. najbliższy organ nadzoru ruchu lotniczego.
9.CTR jest to
 1. Strefa Kontrolowana Lotniska.
 2. Rejon Lotów po obu Stronach Granicy Państwa.
 3. Obszar Kontrolowany.
 4. Strefa Ruchu Lotniczego.
10.Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do startu lub lądowania lot VFR nad gęstą zabudową miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 25 tys. lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu nie powinien być wykonywany na wysokości mniejszej niż
 1. 300 m jeżeli przeszkoda znajduje się w promieniu 600 m od statku powietrznego.
 2. 600 m jeżeli przeszkoda znajduje się w promieniu 300 m od statku powietrznego.
 3. 1000 m jeżeli przeszkoda znajduje się w promieniu 600 m od statku powietrznego.
 4. 300 m jeżeli przeszkoda znajduje się w promieniu 300 m od statku powietrznego.
11.ATZ jest to
 1. Obszar Kontrolowany lotniska lub lotnisk.
 2. Strefa Ruchu Lotniczego.
 3. Plan Użytkowania przestrzeni Powietrznej.
 4. Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Agencji Ruchu Lotniczego.
12.Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Pilot dostrzegł, z miejsca kierowania lotami, nadaną w jego kierunku serię błysków czerwonych. Oznacza to, że
 1. można lądować na własną odpowiedzialność.
 2. nie lądować, lotnisko niebezpieczne.
 3. dać pierwszeństwo innym statkom powietrznym i kontynuować krążenie.
 4. zezwala się lądować.
13.Czy dowódca statku powietrznego, który spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie jest zobowiązany udzielić pomocy znajdującym się w niebezpieczeństwie?
 1. Tak, w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób.
 2. Nie, nie może. Powinien jednak zgłosić to właściwym służbom ratownictwa.
 3. Nie, nie może. Nadrzędnym obowiązkiem dowódcy statku powietrznego jest dbałość o prawidłowy przebieg lotu.
 4. Tak, pod warunkiem otrzymania zgody odpowiednich służb ratowniczych i przydzielenia specjalnego kodu SAR.
14.W której konwencji jest zapis o oznaczaniu plastikowych środków wybuchowych?
 1. Warszawska.
 2. Tokijska.
 3. Rzymska.
 4. Montrealska.
15.Która z konwencji ustanowiła EUROCONTROL?
 1. Brukselska.
 2. Rzymska.
 3. Warszawska.
 4. Montrealska.
16.Według jakich przepisów odbywa się lot i manewrowanie statku powietrznego w granicach danego terytorium?
 1. Według uznania dowódcy statku powietrznego.
 2. Według przepisów przewoźnika i/lub właściciela statku powietrznego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
 3. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w granicach danego terytorium.
 4. Według przepisów prawa polskiego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
17.W jakim celu jest ustanowiona służba ruchu lotniczego zwana służbą kontroli ruchu lotniczego?
 1. Służbę kontroli ruchu lotniczego ustanowiono w celu:
  zapobiegania kolizjom między statkami powietrznymi w locie i statkami powietrznych na polu manewrowym z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi, usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
 2. Służbę kontroli ruchu lotniczego ustanowiono w celu:
  zapobiegania kolizjom między statkami powietrznymi w locie i statkami powietrznych na polu manewrowym z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi, usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego, zapobiegania aktom bezprawnej ingerencji na statkach powietrznych.
 3. Służbę kontroli ruchu lotniczego ustanowiono w celu:
  zapobiegania kolizjom między statkami powietrznymi w locie i statkami powietrznych na polu manewrowym z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi, usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego, reprezentowania właścicieli i/lub użytkowników statków powietrznych.
 4. Służbę kontroli ruchu lotniczego ustanowiono w celu:
  zapobiegania kolizjom między statkami powietrznymi w locie, usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
18.Jaki czas jest stosowany w ruchu lotniczym kontrolowanym, a jaki w ruchu lotniczym niekontrolowanym?
 1. W ruchu kontrolowanym UTC a w niekontrolowanym LMT.
 2. W ruchu kontrolowanym UTC a w niekontrolowanym UTC+2h.
 3. W ruchu kontrolowanym i niekontrolowanym UTC.
 4. W ruchu kontrolowanym LMT a w niekontrolowanym UTC.
19.Do kogo może odwołać się osoba zainteresowana od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej?
 1. Nie można się odwoływać od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej.
 2. Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Naczelnego Lekarza.
 3. Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury.
 4. Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
20.Czy prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może upoważnić pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wydawania, odmawiania wydania, uznawania, zawieszania uznania, przywracania uznania, odmawiania uznania, cofania uznania, cofania, zawieszania, przywracania i zmieniania licencji?
 1. Nie, nie może.
 2. Tak, może pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Infrastruktury.
 3. Tak, może wyłącznie na czas nie dłuższy niż 7 dni.
 4. Tak, może.
21,Jaką liczbę umów zawierał Akt Końcowy konferencji chicagowskiej?
 1. 5.
 2. 7.
 3. 4.
 4. 3.
22.Konwencja tokijska z 1963 r. dotyczy
 1. aktów terroru i porwań z udziałem statków powietrznych.
 2. przewozu materiałów niebezpiecznych i przeciwdziałaniu terroryzmowi.
 3. przewozu towaru i pasażerów.
 4. przestępstw i niektórych innych czynów dokonanych na pokładzie statków powietrznych.
23.AUP jest to
 1. Plan Użytkowania przestrzeni Powietrznej.
 2. Strefa Ruchu Lotniczego.
 3. Punkt Odniesienia Lotniska.
 4. Strefa Kontrolowana Lotniska.
24.Która z konwencji zawiera zapis o szkodach wyrządzonych przez obce statki powietrzne osobom trzecim na powierzchni ziemi?
 1. Rzymska.
 2. Guadelaharska.
 3. Tokijska.
 4. Montrealska.
25.W jakim celu ustanowiono służbę informacji lotniczej?
 1. Służbę informacji lotniczej ustanowiono w celu automatycznego dostarczania danych/informacji lotniczych użytecznych w czasie wykonywania czynności lotniczych.
 2. Służbę informacji lotniczej ustanowiono w celu egzekwowania postanowień międzynarodowego prawa lotniczego przez właścicieli i/lub użytkowników statkow powietrznych.
 3. Służbę informacji lotniczej ustanowiono w celu dostarczania danych/informacji lotniczych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej.
 4. Służbę informacji lotniczej ustanowiono w celu zarządzania przepływem ruchu lotniczego i sprawowania kontroli nad ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej.
26.Czy w przypadku, kiedy statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom ustalonym w danych przestrzeniach powietrznych, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub mogą wezwać ten statek do wykonania innych poleceń tych organów?
 1. Nie.
 2. Tak.
 3. Zależy od okoliczności.
 4. Zależy od rodzaju statku powietrznego.
27.Czym skutkuje wpis statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych?
 1. Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych skutkuje z mocy prawa przynależnością państwową statku powietrznego oraz pociąga za sobą poddanie statku powietrznego nadzorowi organów lotniczych państwa przynależności, w szczególności w zakresie zdatności do lotów i eksploatacji statku.
 2. Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych skutkuje z mocy prawa koniecznością posiadania przez użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego obywatelstwa danego kraju oraz koniecznością stałego zamieszkania na terenie tego kraju.
 3. Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych skutkuje wymaganiami dotyczącymi eksploatacji i użytkowania statku powietrznego w danym kraju oraz konsekwencji niestosowania się do przepisów i prawa obowiązującego na terenie danego państwa.
 4. Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych uprawnia jego użytkownika i/lub właściciela do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej w przypadku zaistnienia takich okoliczności.
28.ARP, według ICAO, jest to
 1. Strefa Kontrolowana Lotniska.
 2. Punkt Odniesienia Lotniska.
 3. Współrzędne geograficzne środka lotniska.
 4. Wysokość nad średnim poziomem morza.
29.Czy w skład komisji, którą powołuje naczelny lekarz w celu zbadania zasadności odwołania złożonego przez osobę, której wydano orzeczenie lotniczo-lekarskie, mogą wchodzić specjaliści biorący udział w badaniach, na podstawie których wydano zaskarżone orzeczenie?
 1. Nie, nie mogą.
 2. Tak, mogą.
 3. Tak, ale po uzyskaniu zgody Naczelnego Lekarza Kraju.
 4. Tak, ale po uzyskaniu zgody Prezesa ULC.
30.W jakiej formie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje?
 1. Osobnym rozporządzeniem.
 2. W toku decyzji administracyjnych, pismem informującym o decyzji.
 3. W formie zawiadomienia do Ministra Infrastruktury.
 4. Notatką w dzienniku urzędowym ULC.
31.Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183 poz. 1793), z wyjątkiem przypadków tam określonych, lot VFR samolotem wyposażonym w silnik inny niż tłokowy nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 25 000 do 50 000, nie powinien być wykonywany na wysokości mniejszej niż
 1. 1200 m.
 2. 300 m.
 3. 1000 m.
 4. 800 m.
32.Polską przestrzeń powietrzną dostępną dla żeglugi powietrznej dzielimy na
 1. kontrolowaną (A), kontrolowaną (B), kontrolowaną (D) i niekontrolowaną (G).
 2. kontrolowaną (C) i niekontrolowaną (G).
 3. kontrolowaną (C) i swobodną (F).
 4. kontrolowaną (C) i zakazaną (P).
33.W jakich przypadkach dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona?
 1. Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona ze względu na obronność państwa oraz bezpieczeństwo publiczne.
 2. Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona na pisemną prośbę organu porządku publicznego lub Ministra Infrastruktury.
 3. Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona ze względu wymogi dotyczące poziomu hałasu i toksyczności spalin.
 4. Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona ze względu na obronność państwa, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo ruchu lotniczego.
34.Do czego jest zobowiązany członek personelu lotniczego, który jest świadomy utraty sprawności fizycznej lub psychicznej wymaganej do wykonywania swoich funkcji?
 1. Członek personelu lotniczego obowiązany jest do zaprzestania wykonywania czynności lotniczych do momentu ustąpienia dolegliwości i/lub dysfunkcji organizmu.
 2. Członek personelu lotniczego obowiązany jest do przeprowadzenia badań specjalistycznych w wyznaczonym ośrodku badań i przesłania wyników tych badań lekarzowi orzecznikowi.
 3. Członek personelu lotniczego obowiązany jest niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia badań okolicznościowych i wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności lotniczych.
 4. Członek personelu lotniczego obowiązany jest niezwłocznie oddać licencję do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i przedłożyć pisemny wniosek o ponowienie badań lotniczo-lekarskich.
35.Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany, jeżeli odległość pionowa od chmur jest
 1. 150 m (500 ft).
 2. 300 m (1000 ft).
 3. 500 m (1650 ft).
 4. Z dala od chmur.
36.Czy dowódca statku powietrznego, który zauważył katastrofę lub klęskę żywiołową jest zobowiązany udzielić pomocy znajdującym się w niebezpieczeństwie?
 1. Nie, nie może. Powinien jednak zgłosić to właściwym służbom ratownictwa.
 2. Tak, w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób.
 3. Nie, nie może. Nadrzędnym obowiązkiem dowódcy statku powietrznego jest dbałość o prawidłowy przebieg lotu.
 4. Tak, pod warunkiem otrzymania zgody odpowiednich służb ratowniczych i przydzielenia specjalnego kodu SAR.
37.Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych w celu wznowienia ważności uprawnienia lotniczego?
 1. Wyznaczeni wewnątrz ośrodków szkoleniowych egzaminatorzy.
 2. Wydzielona komórka Ministerstwa Infrastruktury.
 3. Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE).
 4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC).
38.Do kogo może odwołać się osoba zainteresowana od orzeczenia lekarza orzecznika?
 1. Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 2. Nie można się odwoływać od orzeczenia lekarza orzecznika
 3. Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Naczelnego Lekarza.
 4. Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury.
39.Lot VFR dzienny na statku powietrznym innym niż śmigłowiec w przestrzeni powietrznej klasy G na i poniżej 900m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany
 1. w odległości od chmur pionowej 1000ft, poziomej 1500ft. Widzialność w locie minimum 2NM.
 2. z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi. Widzialność w locie minimum 1500 m
 3. w odległości od chmur pionowej 150m, poziomej 1000m. Widzialność w locie minimum 5km.
 4. z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi. Widzialność w locie minimum 5km.
40.Rezerwat przyrody obejmuje teren w kształcie prostokąta o szerokości 2 km. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. nr 183 poz. 1793), z wyjątkiem przypadków tam określonych, lot nad tym rezerwatem może być wykonany na wysokości nie mniejszej niż
 1. 1000 m nad poziomem morza (AMSL).
 2. 1000 m nad terenem (AGL).
 3. 300 m nad poziomem morza (AMSL).
 4. 300 m nad terenem (AGL).
41.W jakim celu jest ustanowiona służba ruchu lotniczego zwana służbą kontroli ruchu lotniczego?
 1. Służbę kontroli ruchu lotniczego ustanowiono w celu: zapobiegania nadmiernemu ruchowi w przestrzeni powietrznej, informowania załóg statków powietrznych o warunkach meteorologicznych, udzielania informacji lotniczych na żądanie załóg statków powietrznych.
 2. Służbę kontroli ruchu lotniczego ustanowiono w celu udzielania informacji załogom statków powietrznych o ruchu powietrznym oraz warunkach meteorologicznych.
 3. Służbę kontroli ruchu lotniczego ustanowiono w celu: zapobiegania zderzeniom statków powietrznych w czasie lotu, zapobiegania zderzeniom statków powietrznych ze sobą oraz przeszkodami na polu manewrowym lotniska, utrzymania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
 4. Służba ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.
42.Na której konferencji uchwalono "Układ o międzynarodowym transporcie lotniczym", potocznie zwany układem o pięciu wolnościach?
 1. Konwencja montrealska z 1971 roku.
 2. Konwencja paryska z 1919 roku.
 3. Konwencja tokijska z 1963 roku.
 4. Konwencja chicagowska z 1944 roku.
43.MATZ jest to
 1. Stała Trasa Lotnictwa Wojskowego.
 2. Wojskowa Strefa Ruchu Lotniczego.
 3. Strefa Kontrolowana Lotniska lub Węzła Lotnisk.
 4. Strefa Kontroli Ruchu Powietrznego.
44.Na której konferencji potwierdzono i zaczęto realizować suwerenność powietrzną państw?
 1. Konwencja chicagowska z 1944 roku.
 2. Konwencja warszawska z 1929 roku.
 3. Konwencja paryska z 1919 roku.
 4. Konwencja tokijska z 1963 roku.
45.Kiedy obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi powietrznemu lub statkowi morskiemu, ustaje?
 1. Obowiązek pomocy ustaje na polecenie właściciela i/lub użytkownika statku powietrznego.
 2. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca zrobił wszystko co możliwe (wszystko co uznał za właściwe) w celu udzielenia pomocy.
 3. Obowiązek pomocy nie ustaje, aż do czasu udzielenia pomocy i zlikwidowania zagrożenia.
 4. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby jej udzielić.
46.Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych na podstawie decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli w wyniku badania wypadku lotniczego powstanie uzasadnione przypuszczenie, że członek personelu lotniczego nie posiada wymaganych wiadomości lub umiejętności?
 1. Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE).
 2. Wydzielona komórka Ministerstwa Infrastruktury.
 3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC).
 4. Wyznaczeni wewnątrz ośrodków szkoleniowych egzaminatorzy.
47.Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli widzialność w locie jest nie mniejsza niż
 1. 3 NM.
 2. 5 km.
 3. 5 NM.
 4. 3 km.
48.Dowódca statku powietrznego ma prawo decydować o
 1. stosowaniu się do przepisów prawa lotniczego i międzynarodowego w przestrzeni niekontrolowanej (G).
 2. wykonywaniu manewrów bez uzgodnienia z kontrolą ruchu lotniczego w przestrzeni kontrolowanej (C) i niekontrolowanej (G).
 3. zastosowaniu niezbędnych, w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku lotu środków, w tym środków przymusu bezpośredniego.
 4. wykonywaniu manewrów bez uzgodnienia właściwymi organami kontroli ruchu lotniczego w strefie kontrolowanej lotniska lub węzła lotnisk.
49.Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 24 miesiące?
 1. Jest przeprowadzane po upływie okresu jego ważności w okresie tymczasowej ważności.
 2. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego upływem.
 3. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jego upływem.
 4. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego upływem.
50.Czy licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ obcego państwa może być w Rzeczypospolitej Polskiej uznana za ważną na równi z licencją polską?
 1. Tak, jeżeli zostanie zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury.
 2. Tak, jeżeli zostanie potwierdzona przez ULC.
 3. Nie, nie może ze względu na umowy międzynarodowe.
 4. Nie, nie może. Uznawane są wyłącznie licencje narodowe.
51.Kto może określić zasady wprowadzania przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposób publikacji tych ograniczeń?
 1. Prezes Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.
 2. Minister Infrastruktury (właściwy do spraw transportu).
 3. Prezydent RP.
 4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
52.AMC jest to
 1. Plan Użytkowania przestrzeni Powietrznej.
 2. Zarządzanie Ruchem Lotniczym.
 3. Rejon Lotów po obu Stronach Granicy Państwa.
 4. Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Agencji Ruchu Lotniczego.
53.Według jakich przepisów odbywa się lot i manewrowanie statku powietrznego na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa?
 1. Według uznania dowódcy statku powietrznego.
 2. Według przepisów prawa państwa najbliżej położonego danemu obszarowi.
 3. Według przepisów prawa polskiego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
 4. Według przepisów przewoźnika i/lub właściciela statku powietrznego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
54.Kiedy następuje, na wniosek zainteresowanego, przywrócenie licencji, która została zawieszona?
 1. Po spełnieniu odpowiednich warunków.
 2. Minimum 3 miesiące po terminie zawieszenia i kiedy zostały spełnione odpowiednie warunki.
 3. Przed upływem terminu zawieszenia, jednak nie wcześniej niż 1 miesiąc i po spełnieniu odpowiednich warunków.
 4. Gdy upłynął termin zawieszenia i zostały spełnione odpowiednie warunki.
55.Na której konferencji uchwalono "Układ o tranzycie międzynarodowym służb powietrznych", potocznie zwany układem o dwóch wolnościach?
 1. Konwencja warszawska z 1929 roku.
 2. Konwencja montrealska z 1971 roku.
 3. Konwencja chicagowska z 1944 roku.
 4. Konwencja tokijska z 1963 roku.
56.Która konwencja dotyczy zajęcia zabezpieczającego statki powietrzne?
 1. Rzymska.
 2. Chicagowska.
 3. Montrealska.
 4. Warszawska.
57.Kandydat ubiegający się o uzyskanie licencji pilota szybowcowego powinien, podczas teoretycznego egzaminu państwowego, wykazać, że posiada wiadomości z zakresu
 1. prawa lotniczego, ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu, łączności i ogólnego bezpieczeństwa lotów.
 2. prawa lotniczego, ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu i łączności.
 3. ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu, łączności i ogólnego bezpieczeństwa lotów.
 4. prawa lotniczego, ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu, łączności, ogólnego bezpieczeństwa lotów oraz budowy i eksploatacji silników lotniczych.
58.Swoboda lotów w polskiej przestrzeni powietrznej dla cywilnych statków powietrznych może być ograniczona na podstawie
 1. pisemnego rozporządzenia Prezesa ULC.
 2. wyraźnego upoważnienia Prawa Lotniczego, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i wiążących RP umów międzynarodowych, w tym uchwał organizacji międzynarodowych.
 3. dekretu Prezydenta RP.
 4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
59.Czy użytkownik może przystąpić do badania incydentu lotniczego?
 1. Tak.
 2. Nie.
 3. Tak, po decyzji PKBWL i pod jej nadzorem.
 4. Tak, po uzyskaniu zgody Prezesa ULC.
60.Lot VFR dzienny w przestrzeni powietrznej klasy G na i poniżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany tylko
 1. w odległości od chmur pionowej minimum 150m, poziomej minimum 1000m. Widzialność w locie minimum 5km.
 2. z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi. Widzialność w locie minimum 5km.
 3. w odległości od chmur pionowej minimum 1000ft, poziomej minimum 1500ft. Widzialność w locie minimum 2NM.
 4. z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi. Widzialność w locie minimum 1500m.
61.Kiedy sprawdza się sprawność psychiczną i fizyczną członka personelu lotniczego?

  1. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w ośrodku medycyny przemysłowej.
  2. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie wywiadu lekarskiego i na podstawie badań laboratoryjnych.
  3. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo - lekarskich.
  4.  Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie lotów zapoznawczych instruktorem.
62.Kto stanowi załogę statku powietrznego?
 1. Osoby wyznaczone przez pasażerów statku powietrznego a w przypadku braku pasażerów przez uprawnioną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego osobę.
 2. Osoby mające zatwierdzenie do wykonywania czynności lotniczych na danym statku powietrznym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 3. Osoby wyznaczone przez właściciela statku powietrznego.
 4. Osoby wyznaczone przez użytkownika statku powietrznego.
63.Dolna granica TMA powinna znajdować się
 1. 1000ft.
 2. 1000m.
 3. 300ft.
 4. 200m.
64.Na czym polega zarządzanie przepływem ruchu lotniczego?
 1. Zarządzanie zasobami osobowymi i organizacyjnymi oraz poziomem wiedzy członków personelu lotniczego.
 2. Nadzór nad wykonywaniem poleceń Prezesa ULC.
 3. Zapewnienie pomocy w przypadku incydentów, poważnych incydentów i wypadków lotniczych.
 4. Zapewnienie bezpiecznego, sprawnego i uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
65.Kto jest obowiązany do przejęcia osoby zatrzymanej na pokładzie statku powietrznego, która zagraża porządkowi na pokładzie statku powietrznego?
 1. Organy Lotniskowej Służby Ochrony.
 2. Funkcjonariusze organów Urzędu Ochrony Państwa i Służby Celnej.
 3. Właściwa komórka wywiadu wojskowego.
 4. Organy Policji i Straży Granicznej.
66.Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego?
 1. Wydzielona komórka Ministerstwa Infrastruktury.
 2. Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE).
 3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC).
 4. Wyznaczeni wewnątrz ośrodków szkoleniowych egzaminatorzy.
67.Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych przed wydaniem licencji?
 1. Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE).
 2. Wydzielona komórka Ministerstwa Infrastruktury.
 3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC).
 4. Wyznaczeni wewnątrz ośrodków szkoleniowych egzaminatorzy.
68.W jakim celu ustanowiono służbę informacji lotniczej?
 1. Służba ustanowiona w celu: zapobiegania konfliktom interesów przewoźników, właścicieli i użytkowników statków powietrznych oraz zapewnienia przepływności w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.
 2. Służba ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.
 3. Służba ustanowiona w celu kontrolowania przepływości w międzynarodowym ruchu lotniczym.
 4. Służba ustanowiona w celu: zapobiegania zderzeniom statków powietrznych w czasie lotu, zapobiegania zderzeniom statków powietrznych ze sobą oraz przeszkodami na polu manewrowym lotniska, utrzymania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
69.Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają
 1. osoby ubiegające się o wydanie licencji członka personelu lotniczego, osoby ubiegające się o wydanie świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego, osoby posiadające licencję członka personelu lotniczego, osoby posiadające świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.
 2. wszystkie osoby, które zamierzają lub wchodzą w skład załóg na statkach powietrznych.
 3. kandydaci na członków personelu lotniczego, osoby powyżej 18 roku życia czynnie wykonujące zadania lotnicze, osoby posiadające licencję na statki powietrze o masie startowej powyżej 457kg.
 4. osoby ubiegające się o wydanie licencji członka personelu lotniczego, osoby posiadające licencję członka personelu lotniczego, osoby zatrudnione w instytucja podległych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.
70.Kiedy ustaje obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego, który zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie utraty życia?
 1. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca zrobił wszystko co możliwe (wszystko co uznał za właściwe) w celu udzielenia pomocy.
 2. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy.
 3. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby jej udzielić.
 4. Obowiązek pomocy ustaje na polecenie właściciela i/lub użytkownika statku powietrznego.
71.TFR jest to
 1. strefa kontrolowana lotniska lub węzła lotnisk.
 2. trasy lotnicze umożliwiające lot do strefy czasowo wydzielonej (TSA) lub trefy czasowo rezerwowanej (TRA) oraz przelot między strefą czasowo wydzieloną (TSA) lub strefą czasowo rezerwowaną (TRA).
 3. stała trasa lotnictwa wojskowego.
 4. rejon informacji powietrznej.
72.W czasie lotów zabrania się dokonywania wszelkich zrzutów ze statku powietrznego z wyjątkiem zrzutów przeprowadzanych na potrzeby
 1. sił zbrojnych i służb porządku publicznego.
 2. Nie wolno dokonywać zrzutów ze statku powietrznego bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Prezesa ULC.
 3. agrolotnicze, przeciwpożarowe, sytuacji awaryjnych, akcji ratowniczych oraz akcji gaśniczych.
 4. sił zbrojnych, sytuacji awaryjnych, akcji ratowniczych, akcji gaśniczych lub patrolowania przeciwpożarowego, prób w locie, uatrakcyjnienia pokazów i imprez masowych, agrolotnicze, gospodarcze.
73.Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany, jeżeli widzialność w locie jest
 1. 1500 m.
 2. 3 km.
 3. 8 km.
 4. 5 km.
74.Dolna granica drogi lotniczej powinna być ustalona na wysokości nad terenem nie mniejszej niż
 1. 1000m.
 2. 300m.
 3. FL95.
 4. 150m.
75.Czy na statku powietrznym, wykonującym loty z załogą, musi być wyznaczony dowódca statku powietrznego?
 1. Tak, jeżeli zachodzi taka konieczność ze względu na dużą ilość zadań do wykonania.
 2. Tak, jeżeli załoga jest co najmniej 3 osobowa.
 3. Nie, nie jest to konieczne. W takim przypadku dowodzenie przejmowane jest przez użytkownika statku powietrznego.
 4. Tak, musi być wyznaczony dowódca statku powietrznego.
76.Czego dotyczy Konwencja montrealska z 1971r. ?
 1. Konwencja ta dotyczy ścigania czynów naruszających bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego.
 2. Konwencja ta dotyczy warunków, sposobów i środków wykorzystywanych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lotu.
 3. Konwencja ta ustanawia zasady postępowania w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej przez statek powietrzny obcego państwa.
 4. Konwencja ta ustanawia obowiązek surowego karania oraz zasady jurysdykcji i postępowania (z możliwością ekstradycji w określonych warunkach) mających wykluczyć bezkarność sprawców. Konwencja zobowiązała też strony do zapewnienia ochrony interesów użytkownika statku, pasażerów i właścicieli ładunków.
77.Czy egzamin państwowy teoretyczny podlega opłacie?
 1. Tak, dla osób powyżej 18 roku życia.
 2. Nie.
 3. Tak.
 4. Tak, dla nie uczących się.
78.Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany z prędkością nie większą niż
 1. 200 kt (IAS) = 370 km/h (IAS).
 2. 250 kt (IAS) = 460km/h (IAS).
 3. 220 kt (IAS) = 407 km/h (IAS).
 4. Nie ma takich ograniczeń.
79.Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych przed wydaniem uprawnienia lotniczego wpisywanego do licencji?
 1. Wydzielona komórka Ministerstwa Infrastruktury.
 2. Wyznaczeni wewnątrz ośrodków szkoleniowych egzaminatorzy.
 3. Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE).
 4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC).
80.Czy użytkownik może przystąpić do badania wypadku lotniczego?
 1. Tylko w przypadku uzyskania zgody odpowiednich organów służb porządku publicznego lub pisemnego upoważnienia Przewodniczącego PKBWL.
 2. Nie.
 3. Tylko w określonych przepisami sytuacjach (brak ofiar śmiertelnych).
 4. Tak.
81.Kiedy następuje wymiana licencji?

 1. -w przypadku braku wolnych miejsc na wpisywanie uprawnień w tych dokumentach,
  -w przypadku zniszczenia lub zagubienia licencji lub świadectwa kwalifikacji, wydawane są duplikaty tych dokumentów,
  -po upływie 5 lat, zmiana danych osobistych, błąd, uszkodzenie, nowe uprawnienie, wznowienie uprawnienia.

 2. -w przypadku braku wolnych miejsc na wpisywanie uprawnień w tych dokumentach,
  -w przypadku zniszczenia lub zagubienia licencji lub świadectwa kwalifikacji, wydawane są duplikaty tych dokumentów,
  -po upływie 7 lat, zmiana danych osobistych, błąd, uszkodzenie, nowe uprawnienie, wznowienie uprawnienia,
  -w przypadku uzyskania dodatkowych uprawnień.

 3. -w przypadku zniszczenia lub zagubienia licencji lub świadectwa kwalifikacji, wydawane są duplikaty tych dokumentów,
  -po upływie 10 lat, zmiana danych osobistych, błąd, uszkodzenie, nowe uprawnienie, wznowienie uprawnienia.

 4. -w przypadku braku wolnych miejsc na wpisywanie uprawnień w tych dokumentach,
  -w przypadku zniszczenia lub zagubienia licencji lub świadectwa kwalifikacji, wydawane są duplikaty tych dokumentów,
  -po upływie 5 lat, zmiana danych osobistych, błąd, uszkodzenie, nowe uprawnienie, wznowienie uprawnienia,
  -w przypadku zmiany przynależności państwowej statku powietrznego.
82.W którym roku zostało utworzone ICAO?
 1. 1944.
 2. 1929.
 3. 1976.
 4. 1956.
83.Jaki charakter ma zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień?
 1. Zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień ma charakter ciągły, aż do odwołania przez Prezesa ULC.
 2. Zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień ma charakter okresowy w przypadku kiedy okres zawieszenia nie przekracza 6 miesięcy.
 3. Zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień ma charakter okresowy - dla okresów zawieszenia nie dłuższych niż 3 miesiące i ciągły - dla okresów zawieszenia dłuższych niż 3 miesiące.
 4. Zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień ma charakter okresowy.
84.Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby powyżej 65 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność
 1. Nie można wykonywać czynności lotniczych po przekroczeniu 65 roku życia.
 2. 24 miesiące (2 lata).
 3. 12 miesięcy (1 rok).
 4. 6 miesięcy (pół roku).
85.Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany, jeżeli odległość pionowa od chmur jest
 1. nie mniejsza niż 300 m.
 2. nie mniejsza niż 1000 m.
 3. nie mniejsza niż 800 m.
 4. Z dala od chmur.
86.Czy użytkownik statku powietrznego, wykonując czynności związane z przeglądami, naprawami i obsługą techniczną statku powietrznego, ma obowiązek powiadamiać prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie dla zdatności statku powietrznego do lotu?
 1. Tak.
 2. Tak, ale obowiązek ten występuje tylko w określonych przypadkach (odpowiednie rozporządzenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego).
 3. Tak, ale obowiązek ten występuje tylko w przypadku spełnienia wymogów zawartych w ustawie Prawo Lotnicze.
 4. Nie.
87.Z jakich elementów składa się struktura ICAO?

 1. 1. Zgromadzenia członków organizowanego raz na 3 lata.
  2. Rady składającej się z 36 członków wybieranych na tych zgromadzeniach.
  3. Sekretarza powoływanego przez radę.
  4. Skarbnika i doradcy finansowego.

 2. 1. Zgromadzenia członków organizowanego raz na 3 lata.
  2. Rady składającej się z 120 członków wybieranych na tych zgromadzeniach.
  3. Przewodniczącego powoływanego przez radę.
  4. Zastępcy przewodniczącego powoływanego przez radę.
  5. Sekretarza powoływanego przez radę.

 3. 1. Zgromadzenia członków organizowanego raz na 3 lata.
  2. Rady składającej się z 36 członków wybieranych na tych zgromadzeniach.
  3. Sekretarza powoływanego przez Radę.

 4. 1. Zgromadzenia członków organizowanego raz na 5 lata.
  2. Rady składającej się z 120 członków wybieranych na tych zgromadzeniach.
  3. Przewodniczącego powoływanego przez radę.
  4. Zastępcy przewodniczącego powoływanego przez radę.
  5. Sekretarza powoływanego przez radę.
88.Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany z prędkością nie większą niż
 1. Bez ograniczeń.
 2. 300 km/h.
 3. 280 km/h.
 4. 460 km/h.
89.Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają
 1. osoby ubiegające się o wydanie licencji i/lub świadectwa kwalifikacji.
 2. osoby posiadające lub ubiegające się o wydanie licencji i/lub świadectwa kwalifikacji.
 3. osoby posiadające licencję i/lub świadectwo kwalifikacji.
 4. członkowie personelu lotniczego.
90.Kto jest obowiązany do przejęcia osoby zatrzymanej na pokładzie statku powietrznego, która jest podejrzana o popełnienie przestępstwa na tym statku powietrznym?
 1. Funkcjonariusze organów Urzędu Ochrony Państwa i Służby Celnej.
 2. Organy Policji i Straży Granicznej.
 3. Organy Lotniskowej Służby Ochrony.
 4. Właściwa komórka wywiadu wojskowego.
91.Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do startu lub lądowania, lot VFR nad gęstą zabudową miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 25 tysięcy lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu nie powinien być wykonywany poniżej minimalnej wysokości, określonej od wierzchołka najwyższej przeszkody znajdującej się od statku powietrznego w promieniu
 1. 600 m od statku powietrznego.
 2. Nie ma takich ograniczeń.
 3. 1000 m od statku powietrznego.
 4. 900 m od statku powietrznego
92.Jakie służby są zapewniane w przestrzeni niekontrolowanej?
 1. Zapewniana jest służba informacji powietrznej.
 2. Zapewniana jest służba alarmowa.
 3. Zapewniana jest służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej.
 4. Zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego, służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej
93.Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby poniżej 50 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność
 1. 12 miesięcy (1 rok).
 2. 36 miesięcy (3 lata).
 3. 60 miesięcy (5 lat).
 4. 24 miesiące (2 lata)

94.Jaki dokument należy załączyć do wniosku o przywrócenie zawieszonej licencji?
 1. Potwierdzenie aktualnego nalotu na danym typie statku powietrznego.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego.
 3. Zawieszoną licencję, która ma zostać przywrócona.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przywrócenia uprawnienia lotniczego.
95.TMA jest to
 1. rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk.
 2. trasy lotnicze umożliwiające lot do strefy czasowo wydzielonej (TSA) lub trefy czasowo rezerwowanej (TRA) oraz przelot między strefą czasowo wydzieloną (TSA) lub strefą czasowo rezerwowaną (TRA).
 3. strefa czasowo rezerwowana.
 4. stała trasa lotnictwa wojskowego.
96.Osoba, której licencja została zawieszona ma obowiązek
 1. schować ją w bezpiecznym miejscu.
 2. natychmiast dokonać trwałego zniszczenia licencji.
 3. niezwłocznie przekazać ją organom służb porządku publicznego.
 4. Niezwłocznie przekazać ją do Prezesa ULC.
97.Jakie służby są zapewniane w przestrzeni kontrolowanej?
 1. Zapewniane są służby alarmowa i informacji powietrznej.
 2. Zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służby alarmowa i informacji powietrznej.
 3. Zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego i informacji powietrznej.
 4. Zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służba alarmowa
98.CTA jest to
 1. Plan Użytkowania przestrzeni Powietrznej.
 2. Strefa Kontrolowana Lotniska.
 3. Obszar Kontrolowany.
 4. Rejon Lotów po obu Stronach Granicy Państwa.
99.Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli odległość pionowa od chmur jest
 1. 300 m (1000 ft).
 2. 150 m (500 ft).
 3. Z dala od chmur.
 4. 500 m (1650 ft).
100.Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 12 miesięcy?
 1. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego upływem.
 2. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jego upływem.
 3. Jest przeprowadzane po upływie okresu jego ważności w okresie tymczasowej ważności.
 4. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego upływem
100.Kandydat ubiegający się o uzyskanie licencji pilota szybowcowego powinien, podczas teoretycznego egzaminu państwowego, wykazać, że posiada wiadomości z zakresu
 1. prawa lotniczego, ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu, łączności i ogólnego bezpieczeństwa lotów.
 2. prawa lotniczego, ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu i łączności.
 3. ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu, łączności i ogólnego bezpieczeństwa lotów.
 4. prawa lotniczego, ogólnej wiedzy o szybowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu, łączności, ogólnego bezpieczeństwa lotów oraz budowy i eksploatacji silników lotniczyc
101.Kiedy powstało Zrzeszenie Władz Lotniczych (Joint Aviation Authorities - JAA)?
 1. Guadelahara, rok 1976.
 2. Warszawa, rok 1929.
 3. Montreal, rok 1947.
 4. Cypr, rok 1990.
102.Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby poniżej 65 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność
 1. 6 miesięcy (pół roku).
 2. 12 miesięcy (1 rok).
 3. 9 miesięcy (3 kwartały).
 4. 24 miesiące (2 lata).
103.Która z konwencji jest najstarszą pozostającą w mocy konwencją lotniczą?
 1. Warszawska.
 2. Montrealska.
 3. Rzymska.
 4. Tokijska.
104.W jaki sposób odbywa się zarządzenie ruchem lotniczym?
 1. Za sprawą organów służb porządku publicznego.
 2. Za pomocą służb kontroli ruchu lotniczego.
 3. Za sprawą służb kontroli ruchu lotniczego, służb alarmowych oraz służb informacyjnych.
 4. Za pomocą dyrektyw dostarczanych właścicielom i/lub użytkownikom statków powietrznych.
105.Loty statków powietrznych w strefie ograniczonej są
 1. zabronione.
 2. dozwolone, po spełnieniu określonych warunków.
 3. dozwolone, jeśli strefa nieaktywna i po zgłoszeniu.
 4. dozwolone, ale nie niżej niż 3 050 m (10 000 ft).
106.Kto w imieniu centrum medycyny lotniczej przeprowadza badania lotniczo - lekarskie i wydaje orzeczenia?
 1. Komisja lekarska centrum medycyny lotniczej złożona z lekarzy orzeczników oraz specjalistów z zakresu medycyny transportu lub medycyny lotniczej.
 2. Naczelny Lekarz Kraju.
 3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w porozumieniu z Naczelnym Lekarzem Kraju.
 4. Lekarz orzecznik posiadający specjalizację w zakresie medycyny przemysłowej.
107.Kto w kraju wydaje decyzje dotyczące wniosków wynikających z nieprzestrzegania przepisów lotniczych?
 1. Prezes ULC.
 2. Minister Infrastuktury.
 3. Przewodniczący PKBWL.
 4. Prezydent RP.
108.W pobliżu lotniska przelatuje statek powietrzny bez łączności. Aby wydać temu statkowi polecenie lądowania na tym lotnisku informator AFIS nada sygnał świetlny
 1. w postaci ciągłego zielonego światła.
 2. w postaci serii przerywanych białych błysków.
 3. w postaci serii przerywanych czerwonych błysków.
 4. w postaci serii przerywanych zielonych błysków.
109.TRA jest to
 1. trasy lotnicze umożliwiające lot do strefy czasowo wydzielonej (TSA) lub trefy czasowo rezerwowanej (TRA) oraz przelot między strefą czasowo wydzieloną (TSA) lub strefą czasowo rezerwowaną (TRA).
 2. rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk.
 3. strefa czasowo rezerwowana.
 4. stała trasa lotnictwa wojskowego.
110.Czy członek personelu lotniczego może wykonywać loty i inne czynności lotnicze w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej?
 1. Członek personelu lotniczego może wykonywać loty warunkowo po dopuszczeniu go przez przełożonego (instruktora, szefa wyszkolenia lub kierownika lotów).
 2. Członek personelu lotniczego może wykonywać loty pod warunkiem, że utrata sprawności psychicznej i fizycznej nie jest większa niż 85% ogólnej sprawności psycho-fizycznej.
 3. Członek personelu lotniczego nie może wykonywać lotów lub innych czynności lotniczych w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej.
 4. Członek personelu lotniczego może wykonywać loty w szczególych przypadkach takich jak: zagrożenie bezpieczeństwa państwa, zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego, akcja ratownicza, akcja gaśnicza.
111.Jakie warunki powinien spełniać uczestnik szkolenia praktycznego?

 1. -ukończone 21 lat,
  -wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne,
  -posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (2 klasy),
  -ukończyć szkolenie teoretyczne.

 2. -ukończone 17 lat (od ukończenia 18 lat należy przedstawić także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów),
  -wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne,
  -posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (3 klasy),
  -ukończyć szkolenie teoretyczne.

 3. -ukończone 17 lat (od ukończenia 18 lat należy przedstawić także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów),
  -wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne,
  -posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (2 klasy),
  -ukończyć szkolenie teoretyczne lub odbyć jego wyznaczoną część.
112.Którą z wymienionych niżej konwencji zastąpiła Konwencja Chicagowska?
 1. Tokijską.
 2. Brukselską.
 3. Paryską.
 4. Warszawską.
113.ATM jest to
 1. Obszar Kontrolowany.
 2. Zarządzanie Ruchem Lotniczym.
 3. Plan Użytkowania przestrzeni Powietrznej.
 4. Strefa Ruchu Lotniczego.
114.Co to jest licencja?
 1. Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych.
 2. Licencja jest dokumentem stwierdzającym znajomość prawa i przepisów lotniczych.
 3. Licencja jest dokumentem poświadczającym tożsamość pilota oraz uprawniającym go do przebywania na lotniskach w strefie tylko dla personelu lotniczego i załóg lotniczych.
 4. Licencja jest dokumentem uprawniającym do posiadania statku powietrznego i korzystania z niego w europejskiej przestrzeni powietrznej (dotyczy licencji JAR-FCL).
115.Jakie warunki musi spełniać członek personelu lotniczego wykonujący czynności lotnicze na statkach powietrznych z niehermetyzowaną kabiną i bez instalacji tlenowej na wysokości powyżej 4000 m nad poziomem morza?
 1. Musi złożyć pisemne oświadczenie o świadomości zwiększonego ryzyka wykonywania zadań lotniczych.
 2. Musi przejść badania wydolności płuc.
 3. Musi przejść badania w komorze niskich ciśnień.
 4. Musi posiadać grupę krwi ARh0.
116.Służba informacji lotniczej jest zapewniana przez
 1. właściwe organa służb porządku publicznego (policja, straż graniczna).
 2. państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym (Polską Agencję Żeglugi Powietrznej).
 3. międzynarodową organizację ruchu lotniczego (IATO).
 4. wojskowe organy zarządzania przestrzenią powietrzną (MFTM).
117.Od czego jest uzależniona ważność licencji?
 1. Od stanu wiedzy posiadacza licencji.
 2. Od decyzji Prezydenta RP.
 3. Od decyzji Prezesa ULC.
 4. Od pozytywnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego.
118.Jaki dokument zmienił Konwencję warszawską?
 1. Konwencja Montrealska.
 2. Konwencja Chicagowska.
 3. Konwencja Guadelaharska.
 4. Konwencja Genewska.
119.Czy w przypadku, kiedy istnieją uzasadnione obawy, aby sądzić, że statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub mogą wezwać ten statek do wykonania innych poleceń tych organów?
 1. Zależy od okoliczności.
 2. Zależy od rodzaju statku powietrznego.
 3. Tak.
 4. Nie.
120.Członek personelu lotniczego jest obowiązany niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia badań okolicznościowych i wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności lotniczych w przypadku
 1. gdy jest świadomy utraty sprawności fizycznej lub psychicznej wymaganej do wykonywania swoich funkcji.
 2. gdy stwierdzą to co najmniej dwie osoby w jakikolwiek sposób uczestniczące w wykonywaniu zadań przez członka presonelu lotniczego.
 3. gdy stwierdzi to osoba najbliższa.
 4. gdy stwierdzi to przełożony.
121.Rejon Informacji Powietrznej FIR jest to
 1. przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa.
 2. przestrzeń powietrzna, w której zapewnia się służbę informacji powietrznej i służbę informacji meteorologicznej.
 3. przestrzeń powietrzna wokół lotnisk lub węzłów lotnisk o określonej organizacji ruchu sprecyzowanej odpowiednimi dyrektywami organu państwowego zarządzania ruchem lotniczym.
 4. przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba kontroli ruchu lotniczego, służba informacji powietrznej i służba alarmowa.
122.Kto jest członkiem personelu lotniczego?
 1. Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która dostała pozytywne orzeczenie komisji lotniczo-lekarskiej.
 2. Członkiem personelu lotniczego jest osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności lotniczych.
 3. Członkiem personelu lotniczego jest osoba spełniająca wymagania Art. 94, ustawy Prawo Lotnicze.
 4. Członkiem personelu lotniczego jest osoba mająca ważną licencję lub równorzędne świadectwo kwalifikacji, wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego.
123.Jeżeli z ograniczenia zamieszczonego w orzeczeniu lotniczo - lekarskim wynika, że członek personelu lotniczego podczas wykonywania czynności lotniczych ma obowiązek posiadania szkieł korekcyjnych to
 1. musi lecieć z pilotem, który stanowi jego zabezpieczenie (pilot bezpieczeństwa).
 2. ma obowiązek zgłoszenia tego faktu kontrolerowi ruchu lotniczego i/lub kierownikowi lotów.
 3. musi mieć podczas lotu zapasową parę.
 4. musi lecieć z osobą będącą członkiem personelu lotniczego.
124.Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 3 lata?
 1. Jest przeprowadzane po upływie okresu jego ważności w okresie tymczasowej ważności.
 2. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed jego upływem.
 3. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego upływem.
 4. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego upływem.
125.Kandydat ubiegający się o uzyskanie licencji pilota szybowcowego powinien ukończyć oraz zaliczyć
 1. kursy i egzaminy teoretyczne i praktyczne.
 2. egzamin teoretyczny.
 3. szkolenie teoretyczne i praktyczne.
 4. egzamin praktyczny.
126.Gdzie zostało ustanowione ICAO?
 1. W Warszawie w 1929 roku (siedziba Chicago).
 2. W Genewie w 1985 roku (siedziba Chicago).
 3. W Chicago na konwencji chicagowskiej 1944 roku (siedziba Montreal).
 4. W Montrealu na konwencji montrealskiej w 1972 roku (siedziba Montreal).
127.Loty statków powietrznych w strefie zakazanej są
 1. zakazane.
 2. dozwolone.
 3. dozwolone, ale nie niżej niż 3 050 m (10 000 ft).
 4. dozwolone, jeśli strefa nieaktywna i po zgłoszeniu.

128.W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, dowódca statku powietrznego jest upoważniony do
 1. zobowiązania, w razie konieczności, innych członków załogi do wykonywania czynności nienależących do ich normalnego zakresu obowiązków.
 2. użycia broni palnej wobec innych członków załogi oraz osób znajdujących się na pokładzie w przypadku braku zgody na wykonywanie jego poleceń.
 3. zobowiązania, w razie konieczności, innych członków załogi do wykonywania czynności nienależących do ich normalnego zakresu obowiązków, wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, rozpatrywania zaistaniałych konfliktów i wydawania wyroków w imieniu organów państwowych.
 4. zobowiązania, w razie konieczności, innych członków załogi do wykonywania czynności nienależących do ich normalnego zakresu obowiązków, wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego.
129.Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany z prędkością nie większą niż
 1. 300 km/h.
 2. Bez ograniczeń.
 3. 450 km/h.
 4. 280 km/h.
130.Członek personelu lotniczego jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania czynności lotniczych w przypadku, gdy
 1. odczuwa dolegliwość fizyczną lub psychiczną, która utrudnia mu wykonywanie tych czynności w sposób bezpieczny, znajduje się pod wpływem leków ograniczających sprawność psychiczną lub fizyczną, alkoholu, narkotyków albo innych środków odurzających.
 2. zażywał antybiotyki i nie upłynęło jeszcze 24 godziny.
 3. Wszystkie wymienione.
 4. przekroczył maksymalny, najdłuższy czas wykonywania czynności lotniczych wynoszący 360 minut i nie zastosował przerwy regeneracyjnej nie krótszej niż 120 minut.
131.Kto jest obowiązany do przejęcia osoby zatrzymanej na pokładzie statku powietrznego, która zagraża bezpieczeństwu lotu?
 1. Funkcjonariusze organów Urzędzu Ochrony Państwa i Służby Celnej.
 2. Organy Policji i Straży Granicznej.
 3. Organy Lotniskowej Służby Ochrony.
 4. Właściwa komórka wywiadu wojskowego.
132.Kto jest uprawniony do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych?
 1. Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach.
 2. Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie osoby posiadające ważne pozytywne orzeczenie komisji lotniczo-lekarskiej oraz osoby wyznaczone przez użytkownika i/lub włąściciela statku powietrznego.
 3. Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach.
 4. Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnione wszystkie osoby, którym stan zdrowia i umięjętności pozwalają na wykonanie takiego lotu na danym typie statku powietrznego.
133.Loty nocne VFR mogą być wykonywane tylko
 1. z dala od chmur z widocznością terenu i świateł, w terenie nie wyżej niż 3050 m. Lotnisko musi znajdować się w zasięgu lotu ślizgowego, podstawa minimum 500 m, widoczność 5 km.
 2. z dala od chmur i z widocznością terenu.
 3. z dala od chmur z widocznością terenu i świateł, w terenie nie wyżej niż 1850 m. Lotnisko musi znajdować się w zasięgu lotu ślizgowego, podstawa minimum 300 m, widoczność 3 km.
 4. z dala od chmur z widocznością terenu i świateł, w terenie nie wyżej niż 2150 m. Lotnisko musi znajdować się w zasięgu lotu ślizgowego, podstawa minimum 1000 m, widoczność 5 km.
134.Kto przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego?
 1. Centra medycyny lotniczej oraz lekarze orzecznicy.
 2. Komisje Lekarskie powoływane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 3. Jednostki terenowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyspecjalizowane w badaniach członków personelu lotniczego.
 4. Lekarze specjalizujący się w medycynie przemysłwej i na podstawie właściwych badań laboratoryjnych.
135.Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby poniżej 30 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność
 1. 36 miesięcy (3 lata).
 2. 24 miesiące (2 lata).
 3. 10 lat.
 4. 60 miesięcy (5 lat).
136.Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli odległość pozioma od chmur jest
 1. Z dala od chmur.
 2. 1500 m.
 3. 300 m.
 4. 1200 m.
137.Kto może wprowadzić zakaz lub ograniczenie lotów nad obszarem całego państwa albo jego częścią na czas dłuższy niż 3 miesiące?
 1. Prezydent RP w uzgodnieniu z Ministrem Infrastruktury w drodze rozporządzeń, z zachowaniem postanowień umów międzynarodowych.
 2. Prezes ULC w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury, Ministrem Obrony Narodowej, ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych oraz środowiska, w drodze rozporządzeń, z zachowaniem postanowień umów międzynarodowych.
 3. Minister Infrastruktury w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych oraz środowiska, w drodze rozporządzeń, z zachowaniem postanowień umów międzynarodowych.
 4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Prezydentem RP w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa.
138.TSA jest to
 1. strefa czasowo rezerwowana.
 2. trasy lotnicze umożliwiające lot do strefy czasowo wydzielonej (TSA) lub trefy czasowo rezerwowanej (TRA) oraz przelot między strefą czasowo wydzieloną (TSA) lub strefą czasowo rezerwowaną (TRA).
 3. strefa czasowo wydzielona.
 4. rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk.
139.ADIZ jest to
 1. Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Agencji Ruchu Lotniczego.
 2. Strefa wojskowego ruchu lotniskowego (odpowiednik ATZ).
 3. Strefa Identyfikacji Obrony Powietrznej (strefa wzdłuż granicy państwa – 15 km w głąb kraju).
 4. Rejon Lotów po obu Stronach Granicy Państwa.
140.Jakie warunki powinien spełniać kandydat do szkolenia praktycznego?

 1. -ukończone 18 lat,
  -wykształcenie co najmniej zawodowe,
  -posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (2 klasy),
  -ukończyć szkolenie teoretyczne lub odbyć jego wyznaczoną część.

 2. -ukończone 17 lat (od ukończenia 18 lat należy przedstawić także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów),
  -wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne,
  -posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (2 klasy),
  -ukończyć szkolenie teoretyczne lub odbyć jego wyznaczoną część.

 3. -ukończone 17 lat (od ukończenia 18 lat należy przedstawić także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów),
  -wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne,
  -posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (3 klasy),
  -ukończyć szkolenie teoretyczne.

 4. -ukończone 21 lat,
  -wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne,
  -posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (2 klasy),
  -ukończyć szkolenie teoretyczne.
141.Osoba, której licencja została cofnięta ma obowiązek
 1. schować ją w bezpiecznym miejscu.
 2. niezwłocznie przekazać ją do Prezesa ULC.
 3. niezwłocznie przekazać ją organom służb porządku publicznego.
 4. natychmiast dokonać trwałego zniszczenia licencji.
142.Gdzie została podpisana Konwencja z 1929 r. o ujednostajnianiu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego?
 1. W Montrealu.
 2. W Genewie.
 3. W Chicago.
 4. W Warszawie
143.Członkowie załogi oraz inne osoby mają zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego
 1. urządzeń, środków i substancji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów oraz środków odurzających stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.
 2. materiałów promieniotwórczych, materiałów wybuchowych oraz środków odurzających i łatwopalnych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów.
 3. wszystkich urządzeń i materiałów mogących stanowić potencjalne zagrożenie zarówno dla załogi jak i pasażerów statku powietrznego w tym: broni palnej, broni gazowej, materiałów wybuchowych, środków odurzających oraz środków łatwopalnych.
 4. broni palnej, broni gazowej, materiałów wybuchowych oraz urządzeń, środków i substancji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów.
144.Kto może wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub do wykonania innych poleceń?
 1. Policja i Straż Graniczna, wojskowe statki powietrzne oraz użytkownik i/lub właściciel statku powietrznego.
 2. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz organy porządku publicznego w tym Policja i Straż Graniczna a także wojskowe statki powietrzne.
 3. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne i wojskowe lotniskowe organy służb ruchu lotniczego, a także organy dowodzenia obroną powietrzną, jak również wojskowe statki powietrzne.
 4. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, organ służb informacji powietrznej oraz cywilne i wojskowe lotniskowe organy służb ruchu lotniczego, a także organy dowodzenia obroną powietrzną, jak również wojskowe statki powietrzne.
145.Czy w przypadku, kiedy statek powietrzny przekroczył granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub mogą wezwać ten statek do wykonania innych poleceń tych organów?
 1. Tak.
 2. Zależy od okoliczności.
 3. Zależy od rodzaju statku powietrznego.
 4. Nie.
146.czy dowódca statku powietrznego, który zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie, której grozi utrata życia, jest zobowiązany udzielić jej pomocy?
 1. Nie, nie może. Powinien jednak zgłosić to właściwym służbom ratownictwa.
 2. Tak, w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób.
 3. Tak, pod warunkiem otrzymania zgody odpowiednich służb ratowniczych i przydzielenia specjalnego kodu SAR.
 4. Nie, nie może. Nadrzędnym obowiązkiem dowódcy statku powietrznego jest dbałość o prawidłowy przebieg lotu.
147.Na jaki okres wydaje się licencję?
 1. 2 lata.
 2. 5 lat.
 3. Bezterminowo.
 4. 10 lat.
148.Użytkownik polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązany do
 1. natychmiastowego zaprzestania wykonywania zadania w przypadku stwierdzenia niezgodności warunków meteorologicznych z komunikatem meteorologicznym na podstawie którego przygotowywany był lot.
 2. pisemnego składania palnu lotu, bez względu na rodzaj wykonywanego lotu i przestrzeć (C i/lub G), w której lot będzie wykonywany.
 3. niezwłocznego wykonywania poleceń państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilnych i wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego, a także organów dowodzenia obroną powietrzną, jak również poleceń przekazanych mu przez wojskowe statki powietrzne.
 4. zgłaszania w odstępach co 30 minut (lub na zarządzanie organu kontroli ruchu lotniczego częściej) swojej pozycji i parametrów lotu.
149.Kto wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje?
 1. Minister Infrastruktury (właściwy do spraw transportu).
 2. Prezydent RP.
 3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 4. Prezes Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.
150.Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 5 lat?
 1. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed jego upływem.
 2. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego upływem.
 3. Jest przeprowadzane po upływie okresu jego ważności w okresie tymczasowej ważności.
 4. Jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego upływem.
151.W skład obszaru kontrolowanego wchodzą
 1. strefy kontrolowane lotnisk.
 2. rejony kontrolowane lotnisk i węzłów lotnisk.
 3. drogi lotnicze, rejony kontrolowane lotnisk i węzłów lotnisk.
 4. drogi lotnicze, rejony kontrolowane lotnisk i węzłów lotnisk oraz strefy kontrolowane lotnisk.
152.Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest
 1. jak najszybsze powiadomienie organów służb porządku publicznego o zaistniałej sytuacji a następnie użytkownika i właściciela statku powietrznego.
 2. natychmiastowe ewakuowanie się i oddalenie na bezpieczną odległość od statku powietrznego a następnie powiadomienie organów służb porządku publicznego o zaistniałej sytuacji.
 3. powiadomienie właściciela i użytkownika statku o zaistniałej sytuacji i ewakuowanie się z miejsca zdarzenia.
 4. wykonanie w imieniu właściciela i użytkownika statku oraz w imieniu właścicieli przewożonych rzeczy wszelkich czynności, jakie uznane za konieczne do zabezpieczenia ich interesów.
153.W jakich przypadkach licencja członka personelu lotniczego podlega wymianie?
 1. W przypadku braku wolnych miejsc na wpisywanie nowych uprawnień.
 2. W przypadku uzyskania dodatkowych uprawnień.
 3. W przypadku wyjazdu za granicę.
 4. W przypadku zdobycia dodatkowych kwalifikacji.
154.Płyta przed dworcowa (peronowa) lotniska wchodzi w skład
 1. lądowiska.
 2. zabudowy portu lotniczego.
 3. lotniska lądowego.
 4. lotnisk na lądzie i morzu.
155.Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli odległość pionowa od chmur jest
 1. 500 m.
 2. Z dala od chmur.
 3. 800 m.
 4. 300 m.
156.Elewacja lotniska jest to
 1. kąt nachylenia drogi startowej na polu wzlotów.
 2. wysokość najwyższego wzniesienia (budynku) znajdującego się na terenie lotniska (lądowiska) nad średni poziom morza.
 3. wysokość progu pasa startowego na polu wzlotów nad średni poziom morza.
 4. wysokość najwyższego punktu na polu wzlotów nad średnim poziomem morza.
157.Jaki status prawny posiada ICAO?
 1. Niezależna instytucja międzynarodowa.
 2. Jako instytucja podlega ONZ.
 3. Jest jednym z elementów systemu NATO.
 4. Jako instytucja podlega Parlamentowi Unii Europejskiej.
158.Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Aby wydać temu statkowi zezwolenia na lądowanie, informator AFIS nada sygnał świetlny
 1. światło ciągłe zielone.
 2. światło ciągłe czerwone.
 3. seria czerwonych błysków.
 4. światło ciągłe białe.
159.W jakim celu powołano Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego?
 1. ICAO jest odpowiedzialna za tworzenie procedury dotyczących postępowania w sporach międzynarodowych i rozstrzygania o nich.
 2. ICAO jest odpowiedzialna za nadzór na międzynarodowym i tranzytowym ruchem lotniczym.
 3. ICAO jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.
 4. ICAO jest odpowiedzialna za egzekwowanie międzynarodowego prawa lotniczego przez państwa członkowskie.
160.Dolna granica strefy kontrolowanej lotniska powinna się znajdować
 1. w obszarze kontrolowanym, rozciągając się od powierzchni ziemi lub wody do określonej górnej granicy.
 2. w obszarze kontrolowanym, rozciągając się od określonej dolnej granicy (minimum 150m) do określonej górnej granicy.
 3. poza obszarem kontrolowanym, rozciągając się od określonej dolnej granicy (minimum 150m) do określonej górnej granicy.
 4. poza obszarem kontrolowanym, rozciągając się od powierzchni ziemi lub wody do określonej górnej granicy.
161.Jaki organ w kraju prowadzi badania wypadków i incydentów lotniczych?
 1. Minister Infrastruktury.
 2. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 3. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
 4. Prezydent RP.
162.Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany, jeżeli odległość pozioma od chmur jest
 1. Z dala od chmur.
 2. 1500 m.
 3. 1000 m.
 4. 300 m.
163.Do czego jest zobowiązany dowódca statku powietrznego?
 1. Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie z przepisami, w szczególności zaś zapewnić bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy.
 2. Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie w własnym poczuciem odpowiedzialności i technicznymi wymogami zalecanymi przez producenta statku powietrznego.
 3. Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie z poleceniami właściciela lub użytkownika statku powietrznego.
 4. Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie z zasadami bezpieczeństwa lotniczego i zgodnie z wiedzą zdobytą podczas szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz z uwzględnieniem wymagań pasażerów.
164.Wymień komitety, które wchodzą w skład Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO?
 1. Komitety: Transportu Lotniczego, Prawny, Wspierania Żeglugii Powietrznej, Finansowy, Ochrony Środowiska, Zapobiegania Aktom Bezprawnej Ingerencji, Współpracy Technicznej oraz Komitet Organizacji Przestrzeni Powietrznej.
 2. Komitety: Transportu Lotniczego, Prawny, Wspierania Żeglugii Powietrznej, Finansowy, Ochrony Środowiska, Zapobiegania Aktom Bezprawnej Ingerencji, Współpracy Technicznej oraz Komitet Sądu Koleżeńskiego.
 3. Komitety: Transportu Lotniczego, Prawny, Wspierania Żeglugii Powietrznej, Finansowy, Ochrony Środowiska, Zapobiegania Aktom Bezprawnej Ingerencji oraz Komitet Organizacyjny.
 4. Komitety: Transportu Lotniczego, Prawny, Wspierania Żeglugii Powietrznej, Finansowy, Ochrony Środowiska, Zapobiegania Aktom Bezprawnej Ingerencji oraz Komitet Współpracy Technicznej.
165.Kiedy sprawdza się sprawność psychiczną i fizyczną członka personelu lotniczego?
 1. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w ośrodku medycyny przemysłowej.
 2. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie lotów zapoznawczych instruktorem.
 3. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo - lekarskich.
 4. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie wywiadu lekarskiego i na podstawie badań laboratoryjnych.
166.Jakiemu prawu podlega polski statek powietrzny oraz osoby i rzeczy na tym statku w czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze nie podlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa?
 1. Prawu międzynarodowemu.
 2. Prawu danego państwa nad którym lot się odbywa a w przypadku lotu w przestrzeni niczyjej prawu polskiemu.
 3. Prawu polskiemu.
 4. Nie podlega żadnemu prawu.
167.Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Aby ostrzec pilota, że lotnisko nie jest bezpieczne i nie należy na nim lądować, informator FIS nada sygnał świetlny:
 1. Seria błysków zielonych.
 2. Seria błysków czerwonych.
 3. Seria błysków białych.
 4. Ciągłe światło czerwone.
168.Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany z prędkością nie większą niż
 1. 200 kt (IAS) = 370 km/h (IAS).
 2. Nie ma takich ograniczeń.
 3. 220 kt (IAS) = 407 km/h (IAS).
 4. 250 kt (IAS) = 460km/h (IAS).
169.Kandydat ubiegający się o uzyskanie licencji pilota szybowcowego powinien ukończyć oraz zaliczyć szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzone w
 1. Aeroklubie Polskim lub regionalnym oddziale (jednen z aeroklubów regionalnych).
 2. szkole lotniczej zatrudniającej właściwych instruktorów.
 3. firmie zajmującej się szkoleniami lotniczymi.
 4. Certyfikowanym Ośrodku Szkolenia Lotniczego.
170.Czy w decyzji o zawieszeniu licencji lub uprawnienia lotniczego, wpisywanego do licencji, określa się okres zawieszenia?
 1. Tak, w przypadku okresu zawieszenia dłuższego niż 6 miesiące (wymagane jest podanie daty ustania zawieszenia).
 2. Tak.
 3. Nie.
 4. Tak, w przypadku okresu zawieszenia dłuższego niż 3 miesiące (wymagane jest podanie daty ustania zawieszenia).
171.W polskiej przestrzeni powietrznej działa
 1. służba kontroli ruchu lotniczego i służba alarmowa.
 2. służba kontroli ruchu powietrznego.
 3. służba kontroli ruchu lotniczego, służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej.
 4. służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej.
172.Czy zezwolenie kontroli ruchu lotniczego to upoważnienie dowódcy statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ kontroli ruchu lotniczego?
 1. Tak, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lotu.
 2. Nie.
 3. Tak, w przypadku okoliczności określonych w ustawie Prawo Lotnicze.
 4. Tak.
173.Kiedy obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego, który zauważył katastrofę lub klęskę żywiołową, ustaje?
 1. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca stwierdzi, że niesieniem pomocy zajmuje się zbyt wiele obiektów.
 2. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wykona wszystkie niezbędne działania zmierzające w celu udzielenia pomocy.
 3. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że udzielenie pomocy lub powiadomienie odpowiednich służb może doprowadzić do opóźnienia wykonywanego zadania.
 4. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby jej udzielić.
174.Rezerwat przyrody obejmuje teren w kształcie prostokąta o szerokości 4 km. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. nr 183 poz. 1793), z wyjątkiem przypadków tam określonych, lot nad tym rezerwatem może być wykonany na wysokości nie mniejszej niż
 1. 300 m nad poziomem morza (AMSL).
 2. 1000 m nad poziomem morza (AMSL).
 3. 1000 m nad terenem (AGL).
 4. 300 m nad terenem (AGL).
175.Jakiemu prawu podlegają w czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach?
 1. W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu państwa rejestracji statku powietrznego, chyba że prawo to stanowi inaczej.
 2. W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu państwa, do którego należy właściciel statku powietrznego, chyba że prawo to stanowi inaczej.
 3. W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej.
 4. W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu państwa, do którego należy użytkownik statku powietrznego., chyba że prawo to stanowi inaczej.
176.Kiedy dokładnie został sporządzony i przyjęty Akt Końcowy konferencji chicagowskiej wraz z umowami?
 1. 7 grudnia 1947 r.
 2. 18 grudnia 1956 r.
 3. 11 listopada 1958 r.
 4. 7 grudnia 1944 r.
177.Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych na podstawie decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli w wyniku wykonywania czynności nadzoru lotniczego powstanie uzasadnione przypuszczenie, że członek personelu lotniczego nie posiada wymaganych wiadomości lub umiejętności?
 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC).
 2. Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE).
 3. Wyznaczeni wewnątrz ośrodków szkoleniowych egzaminatorzy.
 4. Wydzielona komórka Ministerstwa Infrastruktury.
178.Kiedy została ratyfikowana przez Polskę Konwencja Chicagowska o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym?
 1. W dniu 20 listopada 1958 roku.
 2. W dniu 11 maja 1949 roku.
 3. W dniu 12 listopada 1929 roku.
 4. W dniu 17 sierpnia 1976 roku.
179.CBA jest to
 1. Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 2. Rejon Lotów po obu Stronach Granicy Państwa.
 3. Strefa Kontrolowana Lotniska.
 4. Obszar Kontrolowany.
180.MRT jest to
 1. strefa ruchu lotniczego.
 2. trasy lotnicze umożliwiające lot do strefy czasowo wydzielonej (TSA) lub trefy czasowo rezerwowanej (TRA) oraz przelot między strefą czasowo wydzieloną (TSA) lub strefą czasowo rezerwowaną (TRA).
 3. strefa kontrolowana lotniska lub węzła lotnisk.
 4. stała trasa lotnictwa wojskowego.
181.Czego dotyczy Konwencja haska z 1970r. ?
 1. Konwencja ta dotyczy warunków, sposobów i środków wykorzystywanych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lotu.
 2. Konwencja ta ustanawia obowiązek surowego karania oraz zasady jurysdykcji i postępowania (z możliwością ekstradycji w określonych warunkach) mających wykluczyć bezkarność sprawców. Konwencja zobowiązała też strony do zapewnienia ochrony interesów użytkownika statku, pasażerów i właścicieli ładunków.
 3. Konwencja ta ustanawia zasady postępowania w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej przez statek powietrzny obcego państwa.
 4. Konwencja ta dotyczy ścigania czynów naruszających bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego.
182.Kiedy została podpisana Konwencja Warszawska o ujednostajnianiu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego?
 1. W dniu 12 października 1928 roku.
 2. W dniu 12 października 1929 roku.
 3. W dniu 3 października 1949 roku.
 4. W dniu 10 listopada 1937 roku.
183.W jakim terminie należy złożyć odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika lub centrum medycyny lotniczej?
 1. Natychmiast po otrzymaniu orzeczenia.
 2. W terminie 10 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
184.Kandydat ubiegający się o uzyskanie licencji pilota szybowcowego powinien, podczas praktycznego egzaminu państwowego, wykazać, że posiada umiejętności w zakresie
 1. przygotowania do lotu, podstawowych elementów lotu VFR, wytracania nadmiaru wysokości, wykonywania lotów termicznych i żaglowych, stosowania procedur awaryjnych, startu szybowca za wyciągarką i samolotem, korespondencji radiotelefonicznej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach lotniczych.
 2. przygotowania do lotu, podstawowych elementów lotu VFR, wytracania nadmiaru wysokości, wykonywania lotów termicznych i żaglowych, stosowania procedur awaryjnych, startu szybowca za wyciągarką i samolotem, korespondencji radiotelefonicznej, wykonywania podstawowych prac mechanicznych przy szybowcu.
 3. przygotowania do lotu, podstawowych elementów lotu VFR, wytracania nadmiaru wysokości, wykonywania lotów termicznych i żaglowych, stosowania procedur awaryjnych, startu szybowca za wyciągarką i samolotem, korespondencji radiotelefonicznej, elementów budowy silników lotniczych.
 4. przygotowania do lotu, podstawowych elementów lotu VFR, wytracania nadmiaru wysokości, wykonywania lotów termicznych i żaglowych, stosowania procedur awaryjnych, startu szybowca za wyciągarką i samolotem, korespondencji radiotelefonicznej.
185.Jakie statki powietrzne mogą być dopuszczone do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej?
 1. Wszystkie statki powietrzne.
 2. Mające wymagane znaki rozpoznawcze.
 3. Zarejestrowane wyłącznie na terenie kraju, w którego przestrzeni powietrznej wykonywany jest lot.
 4. Nie przekraczające 37 ton masy startowej.
186.Statek powietrzny wykonuje lot w pobliżu lotniska. Przez przypadkowo włączony nadajnik została zablokowana częstotliwość radiowa. Pilot dostrzegł z miejsca kierowania lotami nadaną w jego kierunku serię błysków zielonych. Oznacza to, że
 1. kontynuować krążenie do momentu odzyskania łączności radiowej.
 2. ma wracać do lądowania.
 3. lotnisko jest niebezpieczne i zabarania się lądowania aż do odwołania.
 4. czekać na dalsze polecenia i sygnały.
187.Na czym polega zarządzanie przestrzenią powietrzną?
 1. Zarządzanie przestrzenią powietrzną, polega na przydziale odpowiednich elementów przestrzeni powietrznej poszczególnym jej użytkownikom.
 2. Zapewnienie bezpiecznego, sprawnego i uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
 3. Zapewnienie pomocy w przypadku incydentów, poważnych incydentów i wypadków lotniczych.
 4. Zarządzanie zasobami osobowymi i organizacyjnymi oraz poziomem wiedzy członków personelu lotniczego.
188.Jakie działania przeprowadza naczelny lekarz w celu zbadania zasadności odwołania osoby zainteresowanej od wydanego orzeczenia lotniczo-lekarskiego?
 1. Naczelny Lekarz nakazuje ponowne przeprowadzenie badań komisji lotniczo-lekarskiej z odpowiednimi zalecaniami.
 2. Naczelny Lekarz, w celu zbadania zasadności odwołania powołuje komisję, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny lotniczej. Komisja ta z dokonanych ustaleń składa Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego sprawozdanie.
 3. Naczelny Lekarz, w celu zbadania zasadności odwołania powołuje komisję, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny lotniczej. Komisja ta z dokonanych ustaleń składa Naczelnemu Lekarzowi sprawozdanie; Naczelny Lekarz nie jest związany opinią komisji.
 4. Naczelny Lekarz, w celu zbadania zasadności odwołania składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu wykroczenia. Niezależny sąd powołuje komisję złożoną z niezależnych lekarzy i prawników. Komisja składa sprawozdanie przed sądem, który wydaje opinię w sprawie.
189.W pobliżu lotniska przelatuje statek powietrzny bez łączności. Aby wydać temu statkowi polecenie udzielenia pierwszeństwa drogi innym statkom powietrznym i kontynuowania krążenia, informator AFIS nada sygnał świetlny
 1. serii błysków zielonych.
 2. ciągłego białego światła.
 3. w postaci ciągłego czerwonego światła.
 4. serii błysków czerwonych.

Procedury operacyjne

 1. Lotniskowe pojazdy pożarnicze są malowane na kolor
  1. czerwony lub pomarańczowy.
  2. jaskrawo żółty lub pomarańczowy.
  3. czerwony i zielono-żółty.
  4. niebieski i niebiesko-żółty.
 2. Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest
  1. jak najszybsze powiadomienie organów służb porządku publicznego o zaistniałej sytuacji a następnie użytkownika i właściciela statku powietrznego.
  2. powiadomienie właściciela i użytkownika statku o zaistniałej sytuacji i ewakuowanie się z miejsca zdarzenia.
  3. natychmiastowe ewakuowanie się i oddalenie na bezpieczną odległość od statku powietrznego a następnie powiadomienie organów służb porządku publicznego o zaistniałej sytuacji.
  4. wykonanie w imieniu właściciela i użytkownika statku oraz w imieniu właścicieli przewożonych rzeczy wszelkich czynności, jakie uznane za konieczne do zabezpieczenia ich interesów.
 3. Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych znajdują się w
  1. przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
  2. aneksie 12 ICAO.
  3. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
  4. ustawie "Prawo Lotnicze".
 4. Bezpośrednio przed wejściem do kabiny statku powietrznego pilot sprawdza
  1. zawartość alkoholu we krwi.
  2. dokumenty statku powietrznego.
  3. statek powietrzny zgodnie z listą przedstartową (wykonuje przegląd przedstartowy).
  4. poziom paliwa i oleju.
 5. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przedstawia wyniki badania wypadku lotniczego
  1. organom porządku publicznego.
  2. Ministrowi Infrastruktury.
  3. Prezesowi ULC.
  4. Prezydentowi RP.
 6. Poważnym incydentem lotniczym jest incydent, którego okoliczności wskazują, że
  1. zadanie lotnicze wykonywane było wbrew prawu i przepisom lotniczym.
  2. niemalże doszło do wypadku lotniczego.
  3. w wyniku następstw incydentu mogło dojść do obrażeń ciała lub śmierci jego uczestników.
  4. przyczyną zajścia incydentu był czynnik ludzki.
 7. Czy funkcjonariusz policji może zażądać od pilota/załogi poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi po zaistnieniu wypadku lotniczego?
  1. Tak, po uzyskaniu zgody Prezesa ULC.
  2. Nie.
  3. Tak.
  4. Tak, po wyrażeniu pisemnej zgody przez użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
 8. Komunikat MAYDAY nadaje się w przypadku
  1. bezpośredniego niebezpieczeństwa (zagrożenia).
  2. potencjalnego niebezpieczeństwa (zagrożenia).
  3. awarii statku powietrznego.
  4. porwania statku powietrznego.
 9. Który z wymienionych Aneksów Konwencji chicagowskiej dotyczy badania wypadków i incydentów lotniczych?
  1. Aneks 1.
  2. Aneks 13.
  3. Aneks 4.
  4. Aneks 12.
 10. Zrzut, np. wiązanki kwiatów, ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest
  1. zabroniony.
  2. dopuszczony za zgodą właściwego organu służb porządku publicznego.
  3. dopuszczony za zgodą kierującego lotami.
  4. dozwolony za zgodą władz lotniczych.
 11. Gdy w czasie lotu rzeczywista ilość paliwa użytecznego w zbiornikach samolotu jest mniejsza od ostatecznej rezerwy paliwa, dowódca statku powietrznego powinien
  1. nadać sygnał MAYDAY (trzykrotnie) i przygotować się do lądowania awaryjnego.
  2. opuścić statek powietrzny ustalając uprzednio jego lot tak, aby po rozbiciu wyrządził jak najmniejsze szkody (z dala od miejsc zamieszkałych przez ludzi).
  3. szukać miejsca do lądowania awaryjnego.
  4. zgłosić sytuację awaryjną.
 12. Pożar instalacji elektrycznej statku powietrznego powinien być gaszony
  1. wodą.
  2. gaśnicą pianową.
  3. gaśnicą śniegową, proszkową.
  4. gaśnicą halonową.
 13. W przypadku konieczności opuszczenia statku powietrznego w powietrzu (np. z przyczyn technicznych), wyposażonego w radiostację pokładową pilot jest zobowiązany
  1. uzyskać zgodę odpowiednich służb lotniczych.
  2. do powiadomienia o tym użytkownika i/lub właściciela statku powietrznegol.
  3. zawiadomić o opuszczeniu statku powietrznego.
  4. zabezpieczyć mienie na pokładzie i jeśli to możliwe ustalić najbardziej bezpieczny tor lotu statku powietrznego.
 14. Incydentem lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego inne niż wypadek lotniczy, które
  1. miało wpływ na bezpieczeństwo lotu.
  2. niemalże doprowadziło do wypadku.
  3. miało miejsce w trakcie wykonywania zadania lotniczego.
  4. miało wpływ na czas wykoania zadania lotniczego.
 15. W razie przypadkowego uruchomienia ELT należy
  1. powiadomić użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego o fałszywym alarmie.
  2. natychmiast wyłączyć ELT i po zakończeniu wykonywania zadania lotniczego powiadomić właściwe służby o fałszywym alarmie.
  3. powiadomić właściwe służby o fałszywym alarmie.
  4. odciąć przewody zasilające nadajnik ELT lub uszkodzić antenę nadajnika.
 16. Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego organizowana jest
  1. co 2 lata.
  2. co 3 lata.
  3. co 4 lata.
  4. co roku.
 17. Za bezpieczeństwo lotu od startu do lądowania odpowiada
  1. załoga statku powietrznego.
  2. kontroler ruchu lotniczego prowadzący statek powietrzny.
  3. dowódca statku powietrznego.
  4. użytkownik i/lub właściciel statku powietrznego.
 18. Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych
  1. użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
  2. telefonicznie lub pisemnie po wykonaniu zadania lotniczego.
  3. pisemnie ULC.
  4. właściwą stację jak szybko to możliwe.
 19. O wyborze miejsca do lądowania awaryjnego w terenie decyduje
  1. dowódca statku powietrznego.
  2. załoga statku powietrznego w drodze głosowania większościowego z tym, że decydujący głos ma dowódca statku powietrznego.
  3. członek załogi prowadzący nawigację.
  4. kontroler prowadzący statek powietrzny.
 20. W celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego
  1. dowódca statku powietrznego jest zobowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania statku powietrznego.
  2. dowódca statku powietrznego jest zobowiązany do postępowania zgodnie z własnym wizerunkiem sytuacji i w zgodzie z własnym sumieniem.
  3. dowódca statku powietrznego jest zobowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi.
  4. dowódca statku powietrznego jest zobowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania mienia powierzonego mu przez użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
 21. Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza
  1. potrzebna pomoc medyczna.
  2. potrzebna żywność.
  3. potrzebna ciepła odzież i koce.
  4. nie lądować, niebezpieczeństwo.
 22. Badanie wypadków i incydentów lotniczych ma na celu
  1. zwiększenie bezpieczeństwa.
  2. zwiększenie zainteresowania tematyką lotniczą społeczeństwa.
  3. podniesienie świadomości zagrożenia w lotnictwie.
  4. pozyskanie środków publicznych na poprawę warunków pracy pilotów.
 23. ALERFA oznacza
  1. porwanie z użyciem broni (Armor Policy).
  2. fazę alarmu (Alert Phase).
  3. zagrożenie silnymi opadami śniegu.
  4. fazę niebezpieczeństwa.
 24. Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym i wystąpieniu pożaru jest
  1. udzielenie pomocy rannym.
  2. ewakuowanie załogi i pasażerów z miejsca awaryjnego lądowania.
  3. zabezpieczenie mienia i interesów właściciela lub/i użytkownika statku powietrznego.
  4. powiadomienie właściwych organów służb porządku publicznego o zaistniałym zdarzeniu.
 25. Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje
  1. licencjonowany mechanik lotniczy (JAR – ops. 1.749).
  2. użytkownik i/lub właściciel statku powietrznego (JAR – ops. 1.732)
  3. przewoźnik (JAR – ops. 1.745).
  4. dowódca statku powietrznego (JAR – ops. 1.745).
 26. W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy
  1. powiadomić odpowiednie służby ratownicze.
  2. wesprzeć na duchu.
  3. powiadomić odpowiednie organy porządku publicznego (policja).
  4. udzielić pomocy (jeżeli to możliwe).
 27. Usterki techniczne statku powietrznego odnotowuje się w
  1. książce lotów pilota (tzw. Log Book).
  2. Pokładowym Dzienniku Technicznym Statku Powietrznego (tzw. PDT).
  3. odpowiednich rubrykach dokumentacji technicznej statku powietrznego.
  4. Dzienniku Uwag dla Mechanika Lotniczego (tzw. DUM).
 28. Czy użytkownik może przystąpić do badania wypadku lotniczego?
  1. Tak.
  2. Nie.
  3. Tylko w określonych przepisami sytuacjach (brak ofiar śmiertelnych).
  4. Tylko w przypadku uzyskania zgody odpowiednich organów służb porządku publicznego lub pisemnego upoważnienia Przewodniczącego PKBWL.
 29. Przy wykonywaniu symulowanego lotu bez widoczności pilot bezpieczeństwa powinien zajmować miejsce
  1. z tyłu pilota symulującego.
  2. przy pierwszych sterownicach.
  3. przy drugich sterownicach.
  4. z przodu pilota symulującego.
 30. Za właściwą ilość paliwa zatankowanego do lotu odpowiada
  1. użytkownik i/lub właściciel statku powietrznego.
  2. dowódca statku powietrznego.
  3. pracownik stacji paliwowej zajmujący się tankowaniem.
  4. wyznaczony przez dowódcę członek załogi statku powietrznego.
 31. Podczas ręcznego przekręcania śmigła należy stać
  1. w osi obrotu śmigła.
  2. prostopadle do osi obrotu śmigła.
  3. nie wolno stać w pobliżu śmigła.
  4. przed śmigłem.
 32. O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz o zdarzeniach takich, jak: nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić
  1. nie ma takiego obowiązku.
  2. użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
  3. organy służb porządku publicznego.
  4. właściwą stację jak szybko to możliwe.
 33. Obecność materiałów promieniotwórczych na pokładzie cywilnego statku powietrznego jest dozwolona pod warunkiem
  1. uzyskania zgody na przewóz materiałów promieniotwórczych od Ministra Infrastruktury.
  2. że są one niezbędną częścią samolotu.
  3. Jest zabroniona.
  4. zapewnienia eskorty przez wojskową jednostkę do walki z zagrożeniami skażenia promieniotwórczego i chemicznego.
 34. Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone
  1. w połowie długości kadłuba statku powietrznego jeśli dostępna a w innym przypadku bliżej kabiny pilota (pilotów).
  2. w kabinie pilotów.
  3. w łatwo dostępnym miejscu.
  4. w przedziale bagażowym.
 35. Kto powiadamia prokuraturę o wypadku lotniczym?
  1. Osoba poszkodowana w wypadku.
  2. Prezes ULC.
  3. Przewodniczący PKBWL.
  4. Dowolny uczestnik lub obserwator wypadku.
 36. Osoba naruszająca obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego podlega karze
  1. pozbawienia wolności do lat 5.
  2. pozbawienia wolności do lat 2.
  3. grzywny.
  4. nagany pisemnej z wpisem do licencji.
 37. Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku nocą, jest
  1. 3 x światłami.
  2. wyłączenie na ok. 10 sekund wszystkich świateł.
  3. 2 x światłami kołowania i/lub lądowania.
  4. 2 x światłami.
 38. W trakcie wykonywania, lotu pilot statku powietrznego powinien mieć zapięte pasy
  1. w przypadku zagrożenia turbulencjami i niebezpieczeństwa lądowania w terenie przygodnym.
  2. od startu do lądowania.
  3. w czasie startu i w trakcie lądowania.
  4. Nie ma takiego obowiązku.
 39. Ostateczną decyzję o zezwoleniu na wstęp do kabiny pilotów podejmuje
  1. przewoźnik.
  2. dowódca statku powietrznego.
  3. kontroler ruchu lotniczego prowadzący statek powietrzny.
  4. użytkownik i/lub właściel.
 40. Kto w kraju wydaje decyzje dotyczące wniosków i powypadkowych zaleceń profilaktycznych?
  1. Prezes ULC.
  2. Prezydent RP.
  3. Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej (PATA).
  4. Minister Infrastruktury.
 41. Statek powietrzny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest oznakowany
  1. literą R.
  2. niebieskim pasem wzdłuż statku powietrznego.
  3. napisem SAR.
  4. napisem HLP.
 42. Po zderzeniu z ptakiem dowódca statku powietrznego składa meldunek
  1. ustny lub pisemny.
  2. ustny a następnie pisemny.
  3. Nie ma takiego obowiązku.
  4. pisemny.
 43. Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego organizowana jest
  1. dwa razy do roku (w maju i październiku).
  2. raz w roku.
  3. raz na kwartał.
  4. raz na 2 lata.
 44. Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny
  1. użytkownik i/lub właściciel statku powietrznego.
  2. dowódca statku powietrznego.
  3. wyznaczony przez dowódcę członek załogi statku powietrznego.
  4. licencjonowany mechanik lotniczy.
 45. Jaki organ w kraju prowadzi badania wypadków i incydentów lotniczych?
  1. Minister Infrastruktury.
  2. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
  3. Prezydent RP.
  4. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
 46. Czy użytkownik może przystąpić do badania incydentu lotniczego?
  1. Tak, po decyzji PKBWL i pod jej nadzorem.
  2. Tak.
  3. Nie.
  4. Tak, po uzyskaniu zgody Prezesa ULC.
 47. Kto w kraju wydaje decyzje dotyczące wniosków wynikających z nieprzestrzegania przepisów lotniczych?
  1. Minister Infrastruktury.
  2. Przewodniczący PKBWL.
  3. Prezes ULC.
  4. Prezydent RP.
 48. Dyrektywy operacyjne, wydawane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zabraniające, ograniczające lub poddające działalność lotniczą określonym warunkom w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotów są publikowane
  1. jako Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
  2. w Dzienniku Urzędowym ULC.
  3. w biuletynie bezpieczeństwa lotów Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej (PATA).
  4. w AIP.
 49. INTERFA oznacza
  1. zagrożenie burzowe (silne opady deszczu lub śniegu i towarzyszące im wylądowania).
  2. fazę niepewności (Uncertanity Phase).
  3. silne interferencje słoneczne w atmosferze powyżej FL200.
  4. fazę niebezpieczeństwa (Urgent Phase).
 50. Jeżeli statek powietrzny jest wyposażony w nadajnik ratunkowy ELT, to oznacza,
  1. że może uczestniczyć w akcji ratowniczej.
  2. że posiada nadajnik systemu GPS.
  3. że jest wyposażony w system ratowniczy SAR.
  4. że może udzielać pomocy poszkodowanym podczas akcji ratowniczej.
 51. Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie pilot statku powietrznego sprawdza,
  1. czy zabrane zostały wszystkie dokumenty niezbędne do wykonywania zadania lotniczego.
  2. czy wszystkie dźwignie znajdują się w położeniu określonym Instrukcją Użytkowania Statku Powietrznego.
  3. sprawność radiostacji pokładowej.
  4. stan paliwa i oleju.
 52. Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada
  1. licencjonowany mechanik lotniczy.
  2. przewoźnik i dowódca statku powietrznego.
  3. przewoźnik.
  4. dowódca statku powietrznego.
 53. W przypadku zaistnienia krytycznego niebezpieczeństwa dla życia załogi i pasażerów statku powietrznego należy w pierwszym rzędzie
  1. natychmiast ewakuować się.
  2. zabezpieczyć mienie powierzone przez użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
  3. zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi.
  4. zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratownia interesów przwoźnika, użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
 54. Raport o zdarzeniu w locie jest ważny, jeśli
  1. zgłosi go dowódca statku powietrznego.
  2. zgłosi go dowódca, członek załogi lub pasażer statku powietrznego.
  3. zgłosi go co najmniej 2 członków załogi statku powietrznego.
  4. zostanie zgłoszony przez jednego z członków załogi statku powietrznego.
 55. Użytkownik statku powietrznego, organ ruchu lotniczego, zarządzający lotniskiem są zobowiązani powiadomić PKBWL o zdarzeniu lotniczym w nieprzekraczalnym czasie
  1. 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
  2. 72 godzin od zaistnienia zdarzenia.
  3. 24 godzin od zaistnienia zdarzenia.
  4. 48 godzin od zaistnienia zdarzenia.
 56. W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków?
  1. Na polecenie użytkownika i/lub właściciela statku powietrznego.
  2. W sytuacji niebezpieczeństwa.
  3. W każdej sytuacji.
  4. Dowódca statku powietrznego nie może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków.
 57. Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego podejrzaną o dokonanie przestępstwa przekazuje się
  1. służbie ochrony lotniska.
  2. odpowiednim organom (służba graniczna, policja).
  3. służbie ochrony państwa właściwej dla danego państwa.
  4. wywiadowi wojskowemu lub równorzędnemu organowi państwa.
 58. DETRESFA oznacza
  1. konieczność deratyzacji statku powietrznego.
  2. fazę niebezpieczeństwa (Distress Phase).
  3. fazę alarmu (Ding Phase).
  4. porwanie statku powietrznego przez 2 lub więcej osób.
 59. Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów?
  1. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
  2. Minister Infrastruktury.
  3. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
  4. Prezydent RP.
 60. Pojęcia: ALERFA, DETRESFA, INTERFA odnoszą się do
  1. sytuacji meteorologicznej w rejonie lotu statku powietrznego.
  2. stan zagrożenia statku powietrznego określonego przez SAR.
  3. szyfru podawanego przez dowódcę lub członka załogi na wypadek porwania.
  4. stanu lotu statku powietrznego.
 61. Członek załogi statku powietrznego nie może spożywać alkoholu w okresie minimum
  1. 7 dni.
  2. 48 godzin.
  3. 12 godzin.
  4. 24 godzin.
 62. Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku, jest
  1. w dzień – pomachanie skrzydłami, w nocy 2 x światłami.
  2. w dzień i w nocy 3 x światłami.
  3. w dzień - przelot przed dziobem statku powietrznego, w nocy - 2 x światłami kołowania.
  4. w dzień - wykonanie zakrętu o 90 stopni w lewo a następnie o 90 stopni w prawo, w nocy 3 x światłami.
 63. Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony
  1. instrukcja użytkowania elementów zestawu pierwszej pomocy oraz instrukcja przetrwania w przypadku lądowania awaryjnego w terenie przygodnym.
  2. podręcznik udzielania pierwszej pomocy.
  3. podręcznik udzielania pierwszej pomocy oraz zestaw znaków i sygnałów dla rozbitków.
  4. zestaw rakiet sygnalizacyjnych, rakietnica oraz instrukcja użytkownia rakietnicy.
 64. Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży
  1. do startu i lądowania oraz na polecenie dowódcy statku powietrznego.
  2. przez cały czas wykonywania zadania lotniczego.
  3. do startu i lądowania.
  4. Nie ma takiego obowiązku.
 65. Zabrudzenie skóry rąk płynem z instalacji hydraulicznej należy usunąć
  1. specjalnym płynem PH-7.
  2. rozpuszczalnikiem benzynowym lub nitrocelulozowym.
  3. pastą rewitalizacyjną.
  4. wodą i mydłem.
 66. Czy zderzenie statku powietrznego w locie z ptakiem jest incydentem lotniczym?
  1. Tak, należy złożyć mendunek pisemny.
  2. Nie, jeśli nie doszło do uszkodzenia statku powietrznego.
  3. Nie, ale należy wpisać stosowną uwagę w dzienniku technicznym statku powietrznego (PDT).
  4. Tak, można powiadomić o tym odpowiednie służby drogą radiową w trakcie wykonywania zadania lotniczego lub po wykonaniu zadania telefonicznie lub pisemnie.
 67. W przypadku bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego, pierwszym obowiązkiem członków załogi jest
  1. natychmiast powiadomić parę dyżurną lotnictwa wojskowego.
  2. jeśli to możliwe, powiadomić organy porządku publicznego (policja, urząd ochrony państwa).
  3. jeśli to możliwe, powiadomić właściwy organ ATS.
  4. nadanie sygnału MAYDAY.
 68. Obowiązek bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego nałożony jest na użytkownika statku powietrznego w
  1. zarządzeniach Prezesa ULC.
  2. ustawie Prawo Lotnicze.
  3. rozporządzeniach Ministra Infrastruktury.
  4. przepisach Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.
 69. Uprawniony do usunięcia z pokładu statku powietrznego każdej osoby lub każdej części ładunku, które w jego opinii mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa samolotu lub osób na nim się znajdujących jest
  1. dowódca statku powietrznego w porozumieniu z przewoźnikiem, użytkownikiem i/lub właścicielem statku powietrznego.
  2. każdy członek załogi w porozumieniu z właściwymi organami służb porządku publicznego.
  3. dowódca statku powietrznego.
  4. użytkownik i/lub właściciel statku powietrznego.
 70. Pilot nie może przystąpić do wykonania lotu w znanych lub spodziewanych warunkach oblodzenia, jeżeli
  1. samolot ma konstrukcję drewnianą.
  2. samolot jest statkiem powietrznym w kategorii specjalnej.
  3. samolot nie będzie certyfikowany i wyposażony w urządzenia zapobiegające powstawaniu lub zwalczające oblodzenie (ACJ 1.346).
  4. samolot nie posiada odpowiedniego ogrzewania kabiny pilotów i przedziału pasażerów.
 71. Po naruszeniu przepisów lotniczych w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ państwa, którego przepisy zostały naruszone i, jeżeli przepisy tego wymagają, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomienie
  1. ustne lub pisemne w ciągu 72 godzin od zaistniałego zdarzenia.
  2. pisemne w ciągu 10 dni od zaistniałego zdarzenia.
  3. pisemne w ciągu 24 godzin od zaistniałego zdarzenia.
  4. pisemne w ciągu 48 godzin od zaistniałego zdarzenia.
 72. Zrzut obiektów lub substancji z pokładu statku powietrznego jest dozwolony w przypadku
  1. dowolnym.
  2. prac agrolotniczych.
  3. Żadnym z wymienionych.
  4. uroczystości i imprez masowych.

Meteorologia


1.Cyrkulacja powietrza w wyżu na półkuli północnej jest
 1. zgodnie z ruchem wskazówek zegara z odchyleniem ku ciśnieniu niższemu.
 2. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z odchyleniem ku ciśnieniu wyższemu.
 3. od wyżu do niżu.
 4. od niżu do wyżu.
2 Podczas mgły widzialność nie przekracza
 1. 1000m.
 2. 1500m.
 3. 5km.
 4. 2km.
3 Burze występują głównie z chmur
 1. cumulonimbus (Cb).
 2. warstwowych.
 3. nimbostratus (Ns).
 4. piętra średniego.
4 Opady ciągłe występują
 1. na linii frontu zokludowanego.
 2. przy froncie chłodnym przyspieszonym
 3. przed frontem ciepłym.
 4. po przejściu frontu ciepłego.
5 Opady ciągłe są z chmur
 1. Cu, Cb.
 2. Ci, Ac, Cu.
 3. Ac, Cc, Cs.
 4. St, Ns, As.
6 Ciśnienie wraz z wysokością
 1. nie zmiania się.
 2. maleje o 1hPa/8m.
 3. maleje o 1hPa/100m.
 4. wzrasta o ok. 2hPa/100m.
7 Widzialność poprawia się przy napływie powietrza
 1. polarno-kontynentalnego, zwrotnikowego.
 2. polarno-arktycznego, polarno-kontynentalnego.
 3. polarno-arktycznego, zwrotnikowego.
 4. Zwrotnikowego i równikowego.
8 Mgła adwekcyjna powstaje
 1. na skutek zapylenia i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 2. na skutek parowania.
 3. przy napływie ciepłego i wilgotnego powietrza nad chłodną powierzchnię ziemi.
 4. na skutek wypromieniowania.
9 Ciśnienie w hPa można przeliczyć na mm Hg mnożąc wartość ciśnienia przez
 1. 2/3.
 2. 3/4.
 3. 4/3.
 4. 6/4.
10 Mgła adwekcyjna powstaje
 1. przy napływie ciepłego powietrza.
 2. wskutek wypromieniowania ciepła.
 3. przy napływie chłodnego powietrza.
 4. nad ranem.
11 Opady ciągłe są z chmur
 1. warstwowych w okluzji.
 2. warstwowych lub kłębiastych przed frontem zokludowanym.
 3. warstwowych, przed frontem ciepłym.
 4. kłębiastych, przed fronetem chłodnym.
12 Nocna inwersja przyziemna temperatury powstaje w wyniku
 1. wypromieniowania (radiacji) ciepła.
 2. na skutek nagrzewania się od ziemi powietrza zalegającego niżej.
 3. napływu chłodnego powietrza.
 4. wyparowania.
13 Nagrzane powietrze wznosząc się do podstawy chmur cumulus (Cu)
 1. spręża się i ochładza 0,65°C/100m.
 2. rozpręża się i ochładza 0,65°C/100m.
 3. rozpręża się i ochładza 1°C/100m.
 4. spręża się i ochładza 1°C/100m.
14 Mgła adwekcyjna powstaje przy napływie powietrza
 1. polarnego.
 2. chłodnego.
 3. ciepłego.
 4. polarno-arktycznego.
15 Mgła powstaje w wyniku
 1. skraplania pary wodnej.
 2. kondensacji pary wodnej.
 3. wzrostu zmętnienia.
 4. wzrostu zapylenia.
16 Powietrze nagrzane, wznosząc się do góry od powierzchni ziemi,
 1. ogrzewa się o 1°C/100m.
 2. ogrzewa się o 0,5°C/100m.
 3. ochładza się o 0,5°C/100m.
 4. ochładza się o 1°C/100m.
17 Chmury cirrus uncinus (Ci unc) zapowiadają
 1. front ciepły.
 2. front chłodny przyśpieszony (II rodzaju).
 3. front okluzji.
 4. siodło baryczne.
18 Gdy temperatura powietrza obniża się do temperatury punktu rosy to
 1. nastąpi kondensacja zawartej w powietrzu pary wodnej.
 2. nastąpi skroplenie pary wodnej i opad.
 3. nastąpi kondensacja pary wodnej o ile w powietrzu znajduje się dostateczna ilość aerozoli.
 4. nastąpi sublimacja zawartej w powietrzu pary wodnej.
19 Ciśnienie wraz z wysokością
 1. wzrasta liniowo.
 2. maleje liniowo.
 3. maleje nieliniowo.
 4. wzrasta nieliniowo.
20 Cyrkulacja powietrza w wyżu na półkuli północnej jest
 1. zgodnie z ruchem wskazówek zegara i do wewnątrz.
 2. zgodnie z ruchem wskazówek zegara i na zewnątrz.
 3. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i na zewnątrz.
 4. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i do wewnątrz.
21 Najbardziej gwałtowne zmiany pogody występują
 1. w siodle barycznym.
 2. przy przechodzeniu frontu ciepłego.
 3. w strefie frontu zokludowanego.
 4. przy przechodzeniu frontu chłodnego.
22 Wiatry górne i temperatura na wyższych wysokościach są mierzone
 1. radiosondą.
 2. radarem.
 3. balonem na uwięzi.
 4. aktynometrycznie.
23 Izohipsy są to linie
 1. łączące linie o jednakowej wilgotności względnej.
 2. jednakowych wysokości zalegania danej powierzchni izobarycznej.
 3. łączące miejsca o jednakowym ciśnieniu.
 4. łączące miejsca o jednakowej temperaturze.
24 Spadek ciśnienia oznacza zbliżanie się
 1. niżu barycznego.
 2. wyżu barycznego.
 3. frontu zokludowanego.
 4. siodła.
25 Zbliżanie się frontu chłodnego zapowiadają chmury wysokie o wyglądzie
 1. soczewek altocumulus (Ac).
 2. kowadła cumulonimbus (Cb).
 3. wału zawijającego się pod siebie.
 4. wieżyczek cumulus castellanus (Cu cas).
26 Chmury cumulus (Cu) są oznaką występowania
 1. studni termicznej.
 2. termiki (wypracowanej jak i naniesionej).
 3. inwersji.
 4. wyładować atmosferycznych.
27 Zjawisko "bryzy" powstaje
 1. nad morzem lub innymi dużymi zbiornikami wodnymi jak też i w górach.
 2. na terenach nizinnych, podmokłych i gęsto zalesionych.
 3. w głębi lądu, w okolicach dużych akwenów wodnych.
 4. w strefach działania mikroklimatu.
28 Nagrzane powietrze wznosząc się do podstawy chmur cumulus (Cu)
 1. powoduje skraplanie pary wodnej.
 2. powoduje powstawanie inwersji temperaturowej.
 3. ulega sprężeniu i ociepleniu.
 4. rozpręża się i ochładza.
29 Źródłem mas powietrza arktycznego jest
 1. z Arktyki.
 2. Oceanu Atlatnyckiego
 3. z Płn. Kanady.
 4. z Afryki.
30 Wiatr porywisty podaje się, gdy
 1. jeżeli maksymalna siła wiatru, podczas ostatnich 10-ciu minut obserwacji, odbiega od wartości średniej o więcej niż 5m/s.
 2. jeżeli maksymalna siła wiatru, podczas ostatnich 10-ciu minut obserwacji, odbiega od wartości średniej o więcej niż 5kt.
 3. jeżeli maksymalna siła wiatru, podczas ostatnich 10-ciu minut obserwacji, odbiega od wartości średniej o więcej niż 10kt.
 4. jeżeli maksymalna siła wiatru, podczas ostatnich 10-ciu minut obserwacji, odbiega od wartości średniej o więcej niż 10m/s.
31 Front okluzji powstaje
 1. w siodle barycznym.
 2. w momencie połączenia frontu chłodnego I rodzaju z frontem chłodnym II rodzaju.
 3. w momencie połączenia się frontu ciepłego z chłodnym.
 4. na granicy dwóch frontów ciepłych.
32 Chwilowy wzrost prędkości wiatru wstępuje przy przechodzeniu chmur
 1. cumulonimbus (Cb).
 2. altostratus (As).
 3. nimbostratus (Ns).
 4. stratus (St).
33 O mgle mówi się, gdy widzialność jest mniejsza niż
 1. 1NM.
 2. 1000m.
 3. 1,2km.
 4. 1000ft.
34 Szlaki chmur cumulus (Cu) są charakterystyczne dla termiki
 1. wypracowanej.
 2. naniesionej.
 3. wieczornej.
 4. wypracowanej z cumulus (Cu).
35 Spokojny wślizg powietrza występuje przy
 1. froncie chłodnym I rodzaju.
 2. froncie chłodnym II rodzaju.
 3. froncie ciepłym.
 4. okluzji chłodnej.
36 Za frontem chłodnym w okresie lata napływają masy
 1. powietrza polarno - morskiego.
 2. powietrza morskiego.
 3. powietrza równikowego.
 4. powietrza zwrotnikowego.
37 Inwersja z osiadania powstaje w
 1. strefie okluzji.
 2. wyżu.
 3. niżu.
 4. siodle barycznym.
38 Ciśnienie na wysokości 1,5km AMSL wynosi około
 1. 960hPa.
 2. 714hPa.
 3. 760hPa.
 4. 850hPa.
39 Najniższe podstawy są przy chmurach
 1. piętra średniego.
 2. klębiastych.
 3. burzowych.
 4. warstwowych.
40 Najgroźniejsze oblodzenie występuje w chmurach przy temperaturze
 1. poniżej -30°C.
 2. do -15°C.
 3. poniżej -4°C.
 4. poniżej -20°C.
41 Ciśnienie przed frontem ciepłym
 1. gwałtownie spada.
 2. powoli rośnie.
 3. równomiernie obniża się.
 4. szybko rośnie.
42 Ciśnienie za frontem chłodnym
 1. gwałtownie się obniża.
 2. gwałtownie rośnie.
 3. podwyższa się.
 4. stopniowo się obniża.
43 Noszenia falowe powstają nad terenami Polski
 1. nad morzem.
 2. w Tatrach i Karkonoszach.
 3. na Mazurach.
 4. na Śląsku.
44 Przyziemna inwersja temperatury z wypromieniowania powstaje
 1. na skutek przejścia frontów.
 2. zanieczyszczenia atmosferycznego.
 3. na skutek nagrzewania się od ziemi powietrza zalegającego niżej.
 4. na skutek ochładzania się od ziemi powietrza zalegającego niżej.
45 Prędkość wiatru w prądach strumieniowych przekracza
 1. 100m/s.
 2. 100kt.
 3. 80kt.
 4. 100km/h.
46 Największa turbulencja występuje
 1. przy okluzji.
 2. przy froncie chłodnym I rodzaju.
 3. przy froncie ciepłym.
 4. przy froncie chłodnym II rodzaju.
47 Chmury pięknej pogody to
 1. cumulus humilis (Cu hum).
 2. altocumulus (Ac).
 3. cumulus castellanus (Cu cas).
 4. cumulus congestus (Cu con).
48 Opady mżawki występują z chmur
 1. Sc.
 2. St.
 3. Ns.
 4. As.
49 Średnia wartość gradientu wilgotno-adiabatycznego wynosi
 1. ok. 0,5°C/100m.
 2. ok. 0,1°C/100m.
 3. ok. 5,5°C/100m.
 4. ok. 0,8°C/100m.
50 "Studnia termiczna" to
 1. prądy opadające.
 2. prądy błądzące.
 3. inaczej inwersja.
 4. inaczej uskok wiatru.
51 Najniższe podstawy ma chmura
 1. cirrus (Ci).
 2. stratus (St).
 3. Cumulus (Cu).
 4. Altocumulus (Ac).
52 Największa turbulencja występuje
 1. we froncie chłodnym II rodzaju.
 2. we froncie ciepłym.
 3. podczas przejścia frontów.
 4. we froncie chłodnym I rodzaju.
53 Uskok wiatru towarzyszy chmurze
 1. altocumulus (As).
 2. stratus (St).
 3. cumulonimbus (Cb) oraz cumulus (Cu).
 4. nimbostratus (Ns).
54 Gradient sucho-adiabatyczny wynosi
 1. 0,6°C/100m.
 2. 0,3°C/100m.
 3. 1,2°C/100m.
 4. 1,0°C/100m.
55 Termika powstaje
 1. po przejściu frontu ciepłego.
 2. po przejściu frontu chłodnego.
 3. na skutek nierównomiernego nagrzewania się podłoża.
 4. na skutek inwersji.
56 Widzialność poprawia się przy napływie powietrza
 1. zwrotnikowego (cieplejszego).
 2. polarnego (chłodniejszego).
 3. arktycznego (cieplejszego).
 4. równikowego (gorącego).
57 Długotrwała jest mgła
 1. napływowa, adwekcyjna.
 2. inwersyjna.
 3. radiacyjno-adwekcyjna.
 4. naniesiona.
58 Chmury warstwowe to
 1. Cc, Ac, St, Sc.
 2. St, Ns, As, Cs.
 3. Cs, Cc.
 4. Cu, Cb, Ns.
59Front ciepły przemieszcza się z prędkością
 1. 60 - 80km/h.
 2. 20 - 40km/h.
 3. 100 - 120km/h.
 4. 40 - 60km/h.
60 Temperatura, przy której skrapla się para wodna to
 1. inwersja.
 2. temperatura parowania.
 3. 0°C.
 4. temperatura punktu rosy.
61 Front okluzji powstaje
 1. na styku frontu chłodnego I rodzaju i frontu chłodnego II rodzaju.
 2. na granicy między frontem chłodnym i ciepłym.
 3. w siodle barycznym.
 4. w momencie połączenia się frontu ciepłego z chłodnym .
62 Izobary to linie jednakowego ciśnienia na poziomie
 1. ziemi.
 2. międzynarodowego punktu odniesienia (IAP).
 3. najwyższego wzniesienia w rejonie.
 4. morza.
63 Ciągły opad deszczu ze śniegiem wskazuje na występowanie
 1. chmur cumulus (Cu) oraz frontu zokludowanego.
 2. chmur nimbostratus (Ns) oraz frontu ciepłego.
 3. chmur cumulonimbus (Cb) oraz frontu chłodnego II rodzaju.
 4. chmur stratus (St) oraz frontu chłodnego I rodzaju.
64 Na wysokości około 1,5 km ciśnienie wynosi
 1. 150hPa.
 2. 700hPa.
 3. 850hPa.
 4. 500hPa.
65 Na wysokości 400 m nad ziemią ciśnienie jest
 1. niższe o ok. 100hPa.
 2. niższe o ok. 50hPa.
 3. wyższe o ok. 50hPa.
 4. wyższe o ok. 45hPa.
66 Ciśnienie wraz z wysokością
 1. początkowo maleje a w warstwie inwersji wzrasta nieliniowow.
 2. maleje.
 3. rośnie.
 4. nie zmienia się.
67 Wzrost ciśnienia oznacza zbliżanie się
 1. siodła barycznego.
 2. Nie można określić.
 3. wyżu.
 4. niżu.
68 Długotrwała jest mgła
 1. napływowa, adwekcyjna.
 2. wieczorna.
 3. inwersyjna.
 4. radiacyjna, z wyparowania.
69 Izobary to linie o jednakowym
 1. spadku ciśnienia.
 2. poziomie wilgotności względnej.
 3. ciśnieniu na poziomie morza.
 4. ciśnieniu na poziomie ziemi.
70 Temperatura punktu rosy to temperatura,
 1. przy której parowanie jest największe.
 2. przy której następuje kondensacja pary wodnej.
 3. przy której rosa zamienia się w szadź.
 4. przy której występuje gololedź.
71 Podczas mgły widzialność jest
 1. mniejsza od 5km.
 2. mniejsza od 500m.
 3. większa od 1km.
 4. mniejsza od 1km.
72 Temperatura w najniższej warstwie wraz z wysokością
 1. maleje o 1°C/100m.
 2. maleje o 0,65°C/100m.
 3. maleje o 0,75°C/100 m
 4. rośnie o 0,5°C/100m.
73 Front ciepły przemieszcza się z prędkością
 1. 15-20km/h.
 2. 5-7km/h.
 3. 60-80km/h.
 4. 20-40km/h.
74 Termika naniesiona powstaje
 1. na skutek nie równomiernego nagrzewania się podłoża.
 2. po przejściu frontu chłodnego.
 3. po przejściu frontu ciepłego.
 4. na skutek inwersji.
75 Wysokość izotermy 0°C jest wyznaczona z pomiarów
 1. ciśnienia i wilgotności na wysokości 1000m AMSL.
 2. aerologicznych.
 3. aktynometrycznych.
 4. radarowych.
76 Pomiary za pomocą radiosond są wykonywane w głównych terminach w godzinach
 1. 0:00, 6:00, 12:00, 18:00 UTC.
 2. 12:00, 18:00 UTC.
 3. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 UTC.
 4. od 0:00 do 23:59 co pół godziny.
77 Prędkość wiatru wraz z wysokością najczęściej
 1. początkowo rośnie (zazwyczaj do wysokości 1500m AMSL) a następnie maleje.
 2. maleje.
 3. nie zmienia się.
 4. rośnie.
78 Wiatr dolny określa się do wysokości
 1. 30m.
 2. 30ft.
 3. 100ft.
 4. 100m.
79 Chmury cumulus (Cu) są oznaką występowania
 1. równowagi obojętnej.
 2. równowagi odwróconej.
 3. równowagi chwiejnej.
 4. inwersji.
80 Mgły w niżu powstają
 1. najczęściej w jego ciepłym odcinku.
 2. najczęściej w jego najchłodniejszym odcinku.
 3. najczęściej na w środku.
 4. najczęściej na zewnątrz.
81 Wypiętrzone chmury Cu to
 1. congestus.
 2. castellanus.
 3. Chmury Cu nie przyjmują wypiętrzonej postaci.
 4. lenticularis.
82 Wiatr z kierunku zachodniego to w stopniach
 1. 250°
 2. 80°
 3. 270°
 4. 180°
83 Front chłodny przyspieszony przemieszcza się z prędkością
 1. 20-40km/h.
 2. 100-120km/h.
 3. 40-50km/h.
 4. 60-80km/h.
84 Tropopauza w umiarkowanych szerokościach geograficznych jest w pobliżu powierzchni izobarycznej
 1. 300kPa.
 2. 100hPa.
 3. 500hPa.
 4. 250hPa.
85 Oznaką termiki są chmury
 1. Cu, Cb.
 2. Ac, Sc.
 3. Sc, Ci.
 4. St, Sc.
86 Opady ciągłe występują
 1. przed frontem chłodnym.
 2. za frontem chłodnym.
 3. za frontem ciepłym.
 4. przed frontem ciepłym.
87 Najniższe podstawy są przy chmurach
 1. cirrostratus (Cs).
 2. altostratus (As).
 3. stratus (St).
 4. nimbostratus (Ns).
88 Chmury altocumulus (Ac) lub stratocumulus castellanus (Sc cas) występujące o poranku zapowiadają
 1. przejście frontu okluzji.
 2. front chłody przyśpieszony (II rodzaju).
 3. front ciepły.
 4. front chłodny przyśpieszony (I rodzaju).
89 Równowaga chwiejna występuje, gdy gradient rzeczywisty jest
 1. większy od adiabatycznego.
 2. mniejszy od adiabatycznego.
 3. równy adiabatycznemu.
 4. większy do wysokości 500m AMSL a następnie mniejszy, przy podstawach chmur cumulus (Cu).
90 Ciśnienie przed frontem ciepłym
 1. rośnie.
 2. spada.
 3. nieregularnie rośnie.
 4. nie zmienia się.
91 Ciągły opad deszczu ze śniegiem wskazuje na występowanie
 1. chmur altostratus (As) oraz frontu ciepłego.
 2. chmur stratus (St), altostratus (As) lub nimbostratus (Ns) oraz frontu chłodnego.
 3. chmur nimbostratus (Ns) lub altostratus (As) oraz frontu ciepłego.
 4. cumulus (Cu) lub cumulonimbus (Cb) oraz frontu ciepłego.
92 Wiatry górne dla FL 050 są wyznaczone z mapy
 1. wiatru dolnego.
 2. ciśnienia 700hPa.
 3. ciśnienia 850hPa.
 4. ciśnienia 1013hPa.
93 Z okluzją ciepłą związane są układy chmur towarzyszące frontowi
 1. chłodnemu I rodzaju (Cu) i chłodnemu II rodzaju (Cb).
 2. ciepłemu (St, Sc, Cc).
 3. ciepłemu (Ci, Cs, As, Ns) i chłodnemu I rodzaju (Cu, Cb).
 4. ciepłemu (Ci, Cs, As, Ns) i chłodnemu (Cb).
94 Burze występują głównie na frontach
 1. chłodnym i zokludowanym (bardziej intensywne przy froncie chłodnym).
 2. ciepłych I i II rodzaju (bardziej intensywne przy froncie ciepłym I rodzaju).
 3. ciepłym i zokludowanym (bardziej intensywne przy froncie zokludowanym).
 4. chłodnych I i II rodzaju (bardziej intensywne przy froncie chłodnym II rodzaju).
95 Cumulus humilis (Cu hum) to chmura
 1. pięknej pogody.
 2. postrzępiona.
 3. średnio rozbudowana.
 4. wypiętrzona.
96 Temperatura powietrza jest mierzona na wysokości
 1. 10m.
 2. 10ft.
 3. 30ft.
 4. 30m.
97 Prędkość wiatru jest większa w
 1. wyżu.
 2. niżu.
 3. siodle barycznym.
 4. okluzji.
98 Podstawa chmur to
 1. jest maksymalną wysokością na jaką może się rozbudować chmura o budowie pionowej.
 2. to wysokość najniższej widzialnej części chmury nad średnim poziomem morza (AMSL).
 3. odległość od powierzchni terenu (ziemi, morza) do najniżej wysokości widzialnej części chmury.
 4. stosunek powierzchni podstawy chmur największych do najmniejszych.
99 Kierunek wiatru względem izobar jest
 1. pod kątem 60°.
 2. równoległy.
 3. pod kątem 30°.
 4. prostopadły.
100 Front chłodny II rodzaju można zauważyć wzrokowo z odległości
 1. 400km.
 2. około 50km.
 3. 2km.
 4. 1000km.
101 Termika wypracowana powstaje w
 1. wyżu.
 2. niżu.
 3. siodle barycznym.
 4. bruździe.
102 Uskok wiatru towarzyszy chmurze
 1. stratus (St).
 2. jumpocumulus (JCu).
 3. cumulonimbus (Cb).
 4. nimbostratus (Ns).
103 Przy froncie ciepłym występują tylko chmury
 1. cirrus (Ci), cirrostratus (Cs), cirrocumulus (Cc).
 2. kłębiasto-warstwowe.
 3. warstwowe.
 4. kłębiaste.
104 Przy ruchach falowych powstają chmury
 1. cumulus castellanus (Cu cas).
 2. cumulus humilis (Cu hum).
 3. altocumulus lenticularis (Ac len).
 4. altostratus (As).
105 Wycinek ciepły niżu to obszar
 1. ograniczony pomiędzy frontem chłodnym i ciepłym
 2. zwany frontem okluzji.
 3. rozciągający się wzdłuż siodła barycznego.
 4. ograniczony pomiędzy frontem chłodnym I rodzaju i frontem chłodnym II rodzaju.
106 Przy przechodzeniu frontu chłodnego

 1. Ciśnienie szybko rośnie.
  Wiatr skręca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  Temperatura powoli spada.
  Zachmurzenie stratus (St), altostratus (As), nimbostratus (Ns).
  Często silny deszcz, opady gradu oraz burze.
  Widzialność zła.

 2. Ciśnienie szybko wzrasta.
  Wiatr skręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara, występują szkwały.
  Temperatura gwałtownie spada.
  Zachmurzenie cumulonimbus (Cb) z niskimi strzępami chmur złej pogody.
  Często silny deszcz, opady gradu oraz burze.
  Widzialność umiarkowana lecz szybko się poprawiająca.

 3. Ciśnienie szybko spada.
  Wiatr skręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  Temperatura powoli spada.
  Zachmurzenie stratus (St), nimbostratus (Ns).
  Ciągły opad deszczu.
  Widzialność zła.

 4. Ciśnienie szybko spada.
  Wiatr skręca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  Temperatura powoli rośnie.
  Zachmurzenie cumulus humilis (Cu hum) z niskimi strzępami chmur dobrej pogody.
  Często silny deszcz, opady gradu oraz burze.
  Widzialność umiarkowana lecz szybko się poprawiająca.
107 Prędkość wiatru wraz z wysokością najczęściej
 1. wzrasta.
 2. maleje.
 3. wzrasta o ok. 3m/s na 100m wysokości.
 4. nie zmienia się.
108 Opady gradu występują z chmur
 1. straturs (St).
 2. cumulonimbus (Cb).
 3. altostratus (As).
 4. nimbostratus (Ns).
109 Symbol graficzny oznacza
 1. deszcz przelotny.
 2. grad.
 3. mżawkę.
 4. deszcz ciągły.
110 Front chłodny II rodzaju można zauważyć wzrokowo z odległości
 1. 400km.
 2. 40km.
 3. 180km.
 4. 50km.
111 Najniższa warstwa atmosfery to
 1. troposfera.
 2. stratosfera.
 3. jonosfera.
 4. tropopauza.
112 Przed ciepłym frontem ciśnienie
 1. maleje.
 2. nie zmienia się.
 3. spada a potem wzrasta.
 4. rośnie.
113 Ciśnienie w warstwie przyziemnej zmienia się o 1hPa przy zmianie wysokości o
 1. 8m.
 2. 10m.
 3. 8ft.
 4. 12ft.
114 Izobary przedstawiają rozkład
 1. gęstości.
 2. ciśnienia.
 3. kierunku wiatru.
 4. temperatury.
115 Burze występują z chmur
 1. stratus (St).
 2. o rozwoju pionowym.
 3. piętra średniego.
 4. warstwowych.
116 Wzrost ciśnienia oznacza zbliżanie się
 1. wyżu.
 2. niżu.
 3. frontu zokludowanego.
 4. siodła barycznego.
117 Symbol graficzny oznacza
 1. ciągłe opady śniegu.
 2. marznącą mżawkę.
 3. gołoledź.
 4. przelotny deszcze ze śniegiem.
118 Oznaką turbulencji na małych wysokościach są
 1. kontrasty terenowe i górzysty teren.
 2. chmury kłębiaste (Cu), kontrasty terenowe, górzysty teren.
 3. chmury kłębiaste cumulus (Cu).
 4. kontrasty terenowe.
119 Ciśnienie za frontem chłodnym
 1. gwałtownie rośnie.
 2. maleje stopniowo.
 3. podwyższa się stopniowo.
 4. gwałtownie spada.
120 Warstwa od ziemi do wysokości około 11 km to
 1. tropopauza.
 2. stratosfera.
 3. jonosfera.
 4. troposfera.
121 Opady marznące powodują powstanie na powierzchni ziemi
 1. szadzi.
 2. rozległych kałuż.
 3. gołoledzi.
 4. rozpadlin i pęknięć.
122 Cumulus humilis (Cu hum) to chmura
 1. pięknej pogody.
 2. warstwowa.
 3. piętra wysokiego.
 4. złej pogody.
123 Chmury Cu zalicza się do piętra
 1. niskiego.
 2. średniego i niskiego.
 3. wysokiego.
 4. średniego.
124 Wiatr w niżu wieje
 1. ku środkowi niżu.
 2. wzdłuż izobar.
 3. od ciśnienia niższego do wyższego.
 4. od ciśnienia wyższego do niższego.
125 "Deszcz przechłodzony" występuje, gdy
 1. temperatura kropli deszczu jest niższa niż 0°C.
 2. temperatura kropli deszczu jest bliska 0°C.
 3. temperatura kropli deszczu jest niższa od -4°C.
 4. krople deszczu przejdą przez warstwę powietrza, w której uległy zamarznięciu a następnie w przyziemnej warstwie powietrza ulegają roztopieniu.
126 Temperatura na wysokości 500m może być wyższa od przyziemnej, gdy występuje
 1. inwersja.
 2. izoterma.
 3. termopara.
 4. spadek temperatury mniejszy od 0,2°C/100m
127 Ciśnienie w warstwie przyziemnej zmienia się o 1hPa przy zmianie wysokości o
 1. 20m.
 2. 30m.
 3. 10m.
 4. 100m.
128 Temperatura w najniższej warstwie wraz z wysokością
 1. rośnie.
 2. nie zmienia się.
 3. maleje.
 4. wynosi 12°C.
129 Wiatr dolny mierzony jest na wysokości
 1. 100m.
 2. około 10m.
 3. 2m.
 4. około 30m.
130 Pionowy gradient temperatury w troposferze wynosi
 1. 0,5°/100m.
 2. 1°C/100m.
 3. 0,65°/100m.
 4. 1,5°C/100m.
131 Izobary przedstawiają rozkład
 1. ciśnienia (są liniami łączącymi punkty o jednakowym ciśnieniu).
 2. temperatury (są liniami łączącymi punkty o jednakowej temperaturze).
 3. warstwy inwersyjnej w troposferze.
 4. zmian objętości powietrza w warstwie przyziemnej.
132 Porywy wiatru jest to nagły wzrost prędkości wiatru, przewyższający prędkość średnią o
 1. 10m/s.
 2. 25km/h.
 3. 15kt.
 4. 5m/s.
133 Zjawisko halo, występujące na chmurach warstwowych, zapowiada zbliżanie się
 1. mas powietrza z Arktyki.
 2. frontu chłodnego II rodzju.
 3. frontu chłodnego I rodzaju.
 4. frontu ciepłego.
134 Opady gradu występują z chmur
 1. Ac.
 2. St.
 3. Ns.
 4. Cb.
135 Wiatr dolny jest mierzony w
 1. kierunek w radianach, prędkość w kt.
 2. kierunek ćwiartkowy, prędkość w m/s.
 3. kierunek w stopniach, prędkość w m/s.
 4. kierunek w radianach, prędkośc w m/s.
136 Chmury o budowie warstwowej to
 1. cirrocumulus (Cc), cirrostratus (Cs).
 2. cumulus humilis (Cu hum), cumulus castellanus (Cu cas).
 3. stratus (St), nimbostratus (Ns), altostratus (As), cirrostratus (Cs).
 4. cumulus (Cu), altocumulus (Ac), cumulonimbus (Cb).
137 Chmury piętra średniego to
 1. cumulus (Cu), cumulonimbus (Cb).
 2. stratus (St), nimbostratus (Ns).
 3. cirrostratus (Cs), cirrocumulus (Cc).
 4. altostratus (As), altocumulus (Ac).
138 Depesza TAF zawiera
 1. aktualne warunki meteorologiczne dla lotniska.
 2. prognozę pogody dla lotniska.
 3. bieżące informacje o aktualnie działających punktach (stacjach) meteorologicznych.
 4. aktualne zagrożenia meteorologiczne dla lotnictwa.
139 Okluzja o charakterze frontu chłodnego występuje w Polsce głownie
 1. w zimniejszej porze roku.
 2. w cieplejsze porze roku.
 3. w I kwartale roku.
 4. wiosną.
140 Mgły o największym zasięgu obszarowym występują
 1. po froncie chłodnym.
 2. w wyżu.
 3. w zatoce niżowej.
 4. w niżu.
141 Zjawisko halo, występujące na chmurach warstwowych, zapowiada zbliżanie się
 1. frontu chłodnego.
 2. frontu ciepłego.
 3. siodła barycznego.
 4. frontu zokludowanego.
142 Strefa opadów związanych z frontem ciepłym występuje
 1. wzdłuż linii frontu.
 2. za frontem.
 3. We froncie ciepłym nie występują opady.
 4. przed frontem.
143 Najgroźniejsze oblodzenie występuje w chmurach
 1. altocumulus (Ac), cirrocumulus (Cc).
 2. cumulonimbus (Cb), nimbostratus (Ns).
 3. stratus (St), stratocumulus (Sc).
 4. cirrostratus (Cs), altostratus (As).
144 Masy powietrza polarno - kontynentalnego najczęściej obejmują swoim wpływem obszar Polski
 1. północnej.
 2. centralnej.
 3. zachodniej.
 4. wschodniej.
145 Najwięcej mgieł występuje
 1. jesienią i zimą.
 2. zimą.
 3. wiosną.
 4. latem.
146.Tropopauza jest najwyższa
 1. nad równikiem.
 2. nad biegunem.
 3. w okolicach Australii.
 4. w umiarkowanych szerokościach geograficznych.
147.Podstawy chmur St nie przekraczają
 1. 3000m.
 2. 6000m.
 3. 600m.
 4. 800m.
148.Chmury stratus fractus (St fra) są to chmury
 1. złej pogody, występujące przed burzami (niskie, warstwowe, postrzępione).
 2. pięknej pogody (niskie, warstwowe, postrzępione).
 3. o budowie pionowej.
 4. piętra wysokiego.
149.Mgła radiacyjna powstaje
 1. najczęściej wiosną i jesienią.
 2. równie często w każdej porze roku.
 3. zimą.
 4. latem.
150.Wilgotność względna powietrza jest wyrażana w
 1. w gramach pary wodnej.
 2. Nie określa się jednostki.
 3. w stopniach Celsjusza.
 4. w procentach

Zasady lotu

 1. Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-skrętnemu należy
  1. zwiększyć sztywność giętną skrzydła i przesunąć środek ciężkości do tyłu.
  2. zwiększyć sztywność skrętną skrzydła i przesunąć środek ciężkości skrzydła jak najbliżej osi skrętnej.
  3. zmniejszyć sztywność skrętną skrzydła i zastosować winglety.
  4. zwiększyć sztywność gietną skrzydła i zastosować wyważenie masowe lotek.
 2. Aby zapobiec zjawisku trzepotania usterzeń należy
  1. zastosować usterzenia typu T i starannie opracować przejście skrzydło-kadłub.
  2. zwiększyć sztywność giętną skrzydła.
  3. zastosować winglety i wyważenie masowe lotek.
  4. zastosować usterzenia typu V i starannie opracować przejście skrzydło-kadłub.
 3. Sposób organizacji postępowania w przypadku zaistnienia wypadków i incydentów określa
  1. Użytkownik i/lub właściciel statku powietrznego.
  2. Aneks 13 do Konwencji ICAO.
  3. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
  4. Konwencja Montrealska.
 4. Czy profile klasyczne są dużo bardziej "wrażliwe" na zabrudzenia od profili laminarnych?
  1. Skłonność do zabrudzeń profilu zależy od użytego do produkcji materiału i jest określana współczynnikem zabrudzenia q.
  2. Tak, klasyczne są bardziej wrażliwe na zabrudzenia.
  3. Zarówno profile klasyczne jak i laminarne mają podobną "wrażliwość" na zabrudzenia.
  4. Nie, laminarne są bardziej wrażliwe na zabrudzenia.
 5. Brak wyważenia masowego lotek na dużych prędkościach lotu jest bezpośrednią przyczyną występowania
  1. flatteru giętno-skrętnego.
  2. odwrotnego działania lotek.
  3. flatteru lotkowego.
  4. trzepotania usterzeń.
 6. Aerodynamiczna krawędź natarcia to linia łącząca punkty płata lotniczego, w których
  1. prędkość strumienia i ciśnienie spiętrzenia = 0.
  2. prędkość strumienia jest największa, a ciśnienie spiętrzenia = 0.
  3. prędkość strumienia = 0, a ciśnienie = ciśnieniu spiętrzenia.
  4. siła aerodynamiczna ma największą wartość.
 7. Wzór określający siłę oporu aerodynamicznego skrzydła ma postać:
  1. Pz=½ ρ S v² cz, gdzie

   Pz - siła oporu,
   ρ - (ro) gęstość powietrza,
   S - powierzchnia skrzydła,
   v - prędkość ruchu,
   cz - bezwymiarowy współczynnik siły aerodynamicznej, zależny od kształtu i kąta natarcia profilu.
  2. Px=2 S v² cx, gdzie

   Px - siła oporu,
   ρ - (ro) gęstość powietrza,
   S - powierzchnia skrzydła,
   v - prędkość ruchu,
   cx - bezwymiarowy współczynnik siły oporu, zależny od kształtu i kąta natarcia profilu.
  3. Px=½ m v² cz, gdzie

   Px - siła oporu,
   m - masa,
   v - prędkość,
   cz - bezwymiarowy współczynnik siły aerodynamicznej, zależny od kształtu i kąta natarcia profilu.
  4. Px=½ ρ S v² cx, gdzie

   Px - siła oporu,
   ρ - (ro) gęstość powietrza,
   S - powierzchnia skrzydła,
   v - prędkość ruchu,
   cx - bezwymiarowy współczynnik siły oporu, zależny od kształtu i kąta natarcia profilu.
 8. Aby zapobiec zjawisku odwrotnego działania lotek należy
  1. zmniejszyć sztywność giętną skrzydła.
  2. zwiększyć sztywność skrętną skrzydła.
  3. zmniejszyć sztywność skrętną skrzydła.
  4. zwiększyć sztywność giętną skrzydła.
 9. Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-lotkowemu należy
  1. zmniejszyć sztywność giętną skrzydla i zastosować winglety.
  2. zwiększyć sztywność gietną skrzydła i zastosować wyważenie masowe lotek.
  3. zwiększyć sztywność skrętną skrzydła i przesunąć środek ciężkości skrzydła jak najbliżej osi skrętnej.
  4. zwiększyć sztywność giętną skrzydła i przesunąć środek ciężkości do tyłu.
Nawigacja
 
 1. Linia na powierzchni Ziemi, przecinająca południki pod tymi samymi kątami, to
  1. izogona.
  2. ortodroma.
  3. izohipsa.
  4. loksodroma.
 2. 762 metry to po przeliczeniu
  1. 1500ft.
  2. 1800ft.
  3. 2500ft.
  4. 2000ft.
 3. Kierunek 135° określa się jako
  1. północno-wschodni (NE).
  2. zachodni (W).
  3. południowo- wschodni (SE).
  4. północno-zachodni (NW).
 4. Ciśnienie panujące na progu drogi startowej będącej w użyciu oznacza się
  1. QDE.
  2. STD.
  3. QFE.
  4. QNH.
 5. Jaki kierunek określa się jako SW?
  1. 235°
  2. 225°
  3. 135°
  4. 315°
 6. Jaki kierunek określa się jako NW?
  1. 315°
  2. 135°
  3. 270°
  4. 225°
 7. SPI (ang. Special Position Identifier) w transponderze jest aktywowany
  1. w przypadku braku odpowiedzi od radu wtórnego.
  2. w razie niebezpieczeństwa kolizji w powietrzu.
  3. w przypadku braku informacji z radaru pierwotnego.
  4. tylko na żądanie kontrolera.
 8. Mając następujące dane: kurs geograficzny 200°, deklinacja 10° W, dewiacja –4°, podaj kurs busoli.
  1. KB = 214°
  2. KB = 206°
  3. KB = 186°
  4. KB = 194°
 9. Jeżeli wektor wiatru jest prostopadły do nakazanej linii drogi i wieje z lewej strony, to kąt znoszenia jest
  1. maksymalny, ujemny.
  2. minimalny, ujemny.
  3. minimalny, dodatni.
  4. maksymalny, dodatni.
 10. Statek powietrzny porusza się z prędkością podróżną 180km/h. W czasie 18 minut przebędzie on odległość
  1. 72km.
  2. 47km.
  3. 39km.
  4. 54km.
 11. Statek powietrzny planuje zniżanie ze stałą prędkością podróżną. W czasie 5 minut pilot planuje zniżanie z poziomu FL100 do poziomu FL050. Z jaką prędkością opadania na wariometrze statek powietrzny powninien się zniżać?
  1. 1000ft/min.
  2. 600ft/min.
  3. 300ft/min.
  4. 100ft/min.
 12. Standardowa odległość środkowego markera (ang. Middle Marker) od progu pasa to
  1. 2500ft.
  2. 3500ft.
  3. 1500ft.
  4. 1200ft.
 13. Godzina 03:00 czasu lokalnego zimą w Polsce odpowiada godzinie
  1. 04:00 UTC.
  2. 05:00 UTC.
  3. 02:00 UTC.
  4. 01:00 UTC.
 14. Godzina 01:00 czasu lokalnego latem w Polsce odpowiada godzinie
  1. 23:00 UTC.
  2. 02:00 UTC.
  3. 00:00 UTC.
  4. 03:00 UTC.
 15. Kody specjalne modu A transpondera to:
  1. 7500, 7600, 7700.
  2. 7005, 7006, 7007.
  3. 7555, 7666, 7700.
  4. 1000, 2000, 3000.
 16. Ile wynosi wartość inklinacji na magnetycznym biegunie północnym?
  1. +90°
  2. linia łącząca punkty o jednakowej deklinacji.
  3. kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego.
  4. różnica pomiędzy kursem busoli, a rzeczywistym kursem magnetycznym, spowodowana np. żelaznymi częściami kadłuba.
 17. Jest godzina 12:00 UTC. Kierownik lotów na lotnisku Łódź - Lublinek patrzy prosto na południe. Widzi on tarczę słońca
  1. przed sobą.
  2. za sobą.
  3. po swojej prawej stronie.
  4. po swojej lewej stronie.
 18. Inklinacja magnetyczna to
  1. kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego.
  2. kąt zawarty między płaszczyzną poziomą w danym punkcie a osią swobodnie zawieszonej igły magnetycznej.
  3. różnica pomiędzy kursem busoli, a rzeczywistym kursem magnetycznym, spowodowana np. żelaznymi częściami kadłuba.
  4. linia łącząca punkty o jednakowej deklinacji.
 19. Statek powietrzny porusza się z prędkością 120km/h. Prędkość wiatru wynosi 30km/h. Maksymalna wartość kąta znoszenia w tych warunkach wynosi
  1. 28°.
  2. 21°.
  3. 7°.
  4. 14°.
 20. Korzystając z mapy, określ, które z podanych współrzędnych lotniska LKLB są prawidłowe.
  1. 49°46"0""N, 15°1"0""E.
  2. 53°46"0""N, 15°1"0""E.
  3. 50°46"0""N, 15°1"0""E.
  4. 50°49"0""N, 15°1"0""E.
 21. Dewiacja busoli to
  1. kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego.
  2. różnica pomiędzy kursem busoli, a rzeczywistym kursem magnetycznym, spowodowana np. żelaznymi częściami kadłuba.
  3. bezwładność busoli.
  4. kąt zawarty między wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem.
 22. Kierunek 315° określa się jako
  1. południowo- wschodni (SE).
  2. północno-zachodni (NW).
  3. zachodni (W).
  4. południowo-zachodni (SW).
 23. Linia łącząca punkty o jednakowej wartości deklinacji to
  1. inklinacja.
  2. izogona.
  3. magnetyczna.
  4. izohipsa.
 24. Skrót SSR oznacza
  1. ostrzeżenie METAR o możliwości występowania uskoków wiatru.
  2. radar wtórny dozorowania.
  3. zasięg samolotu z maksymalną masą startową MTOW.
  4. widzialność wzdłuż drogi startowej.
 25. Radionamierniki VDF pracują na częstotliwościach
  1. 130MHz i 122,7MHz.
  2. 110MHz, 112MHz i 127MHz.
  3. 121,3MHz i 123,5MHz.
  4. 113,5MHz.
 26. Samolot po przelocie 30km znajduje się 4km na lewo od zaplanowanej trasy. O ile należy zmienić kurs samolotu w celu osiągnięcia zaplanowanej linii drogi po następnych 30km?
  1. 12°
  2. 16°
 27. Jaki kierunek określa się jako SE?
  1. 135°
  2. 315°
  3. 225°
  4. 45°
 28. Korzystając z mapy, wybierz, spośród podanych, prawidłowe współrzędne HDO 115.00.
  1. 51°55"46""N, 15°22"1""5E.
  2. 50°55"46""N, 14°22"1""5E.
  3. 50°55"46""E, 14°22"1""5N.
  4. 50°45"46""N, 14°21"1""E.
 29. Łuk powstały w wyniku przecięcia powierzchni Ziemi płaszczyzną prostopadłą do osi Ziemi, przechodzącą przez jej środek, to
  1. południk.
  2. ortodroma.
  3. równik.
  4. loksodroma.
 30. Krótszy łuk wielkiego koła, wyznaczający najmniejszą odległość między dwoma punktami na powierzchni Ziemi, to
  1. ortodroma.
  2. równoleżnik.
  3. południk.
  4. loksodroma.
 31. Statek powietrzny porusza się z prędkością 150km/h. Prędkość wiatru wynosi 30km/h. Maksymalna wartość kąta znoszenia w tych warunkach wynosi
  1. 22°.
  2. 12,5°.
  3. 5°.
  4. 11°.
 32. Na mapie lotniczej w skali 1:500 000, odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie
  1. 10km.
  2. 200km.
  3. 100km.
  4. 20km.
 33. Samolot zniża się z FL240 do FL120 z prędkością 2000ft/min, GS = 450kt. Jaką przeleci odległość?
  1. 35km.
  2. 70km.
  3. 40NM.
  4. 70NM.
 34. Łuk łączący oba bieguny geograficzne Ziemi, będący przecięciem powierzchni Ziemi płaszczyzną przechodzącą przez oś obrotu Ziemi, to
  1. ortodroma.
  2. południk.
  3. równoleżnik.
  4. loksodroma.
 35. Jaki kierunek określa się jako NE?
  1. 270°
  2. 045°
  3. 180°
  4. 090°
 36. Samolot znajduje się 60NM od radiolatarni VOR. Wskaźnik CDI pokazuje odchylenie 1/5 skali od centralnej (pierwsza kropka). Odchylenie od nakazanje linii drogi wynosi
  1. 2NM.
  2. 0,5NM.
  3. 1NM.
  4. 4NM.
 37. Jeżeli deklinacja magnetyczna i dewiacja busoli jest dodatnia (ΔM>0 i ΔB>0) to kurs busoli jest
  1. mniejszy od kursu geograficznego.
  2. większy od kursu geograficznego.
  3. jest równy kursowi geograficznemu.
  4. wa razy większy od kursu geograficznego.
 38. Jeden stopień łuku wielkiego koła Ziemi odpowiada odległości
  1. 11,2km.
  2. 222,4km.
  3. 111,2km.
  4. 1800m.
 39. Jeżeli deklinacja magnetyczna i dewiacja busoli jest ujemna (ΔM<0 i ΔB<0), to kurs busoli jest
  1. równy kursowi geograficznemu.
  2. dwa razy mniejszy od kursu geograficznego.
  3. większy od kursu geograficznego.
  4. mniejszy od kursu geograficznego.
 40. Samolot po przelocie 30km znajduje się 4km na prawo od zaplanowanej trasy. O ile należy zmienić kurs samolotu w celu osiągnięcia zaplanowanej linii drogi po następnych 30km?
  1. 18°
  2. 16°
  3. 24°
 41. Na mapie lotniczej w skali 1:1 000 000, odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie
  1. 20km.
  2. 200km.
  3. 100km.
  4. 10km.
 42. Kierunek 045° określa się jako
  1. wschodni (E).
  2. północno-wschodni (NE).
  3. południowo-wschodni (SE).
  4. północno-zachodni (NW).
 43. Skrót RVR oznacza
  1. ostrzeżenie METAR o możliwości występowania uskoków wiatru.
  2. zasięg samolotu z maksymalną masą startową MTOW.
  3. radar wtórny dozorowania.
  4. widzialność wzdłuż drogi startowej.
 44. Radionamiernik VDF umieszczony jest na
  1. samolocie jako standardowe wyposażenie nawigacyjne.
  2. ziemi.
  3. satelitach systemu nawigacyjnego i ratownictwa.
  4. samolocie jako dodatkowe wyposażenie nawigacyjne.
 45. Izogona to
  1. kąt zawarty między płaszczyzną poziomą w danym punkcie a osią swobodnie zawieszonej igły magnetycznej.
  2. kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego.
  3. linia łącząca punkty o jednakowej deklinacji.
  4. różnica pomiędzy kursem busoli, a rzeczywistym kursem magnetycznym, spowodowana np. żelaznymi częściami kadłuba.
 46. Samolot wykonuje lot w kierunku radiolatarni metodą bierną (utrzymując KKR = 0). Jeśli kurs magnetyczny samolotu maleje, to znaczy, że
  1. jest to lot z wiatrem bocznym wiejącym z lewej strony samolotu a samolot jest znoszony w prawo.
  2. występuje nieprawidłowość w działaniu systemu radionawigacyjnego na pokładzie samolotu.
  3. stwierdzono nieprawidłowość w działaniu radiolatarni (odchylenie magnetyczne).
  4. jest to lot z wiatrem bocznym wiejącym z prawej strony samolot a samolot jest znoszony w lewo.
 47. Standardowa odległość zewnętrznego markera (ang. Outer Marker) od progu pasa to
  1. 3,9NM.
  2. 5NM.
  3. 3,5NM.
  4. 2,7NM.
 48. Samolot znajduje się na radialu 120 i leci z kursem magnetycznym 300°. Selektor namiaru (OBS) nastawiony jest na 330. Wskazania na wskaźniku CDI są następujące:
  1. odchylenie wskazówki CDI o 2 kropki w prawo.
  2. pełne wychylenie wskazówki CDI w lewo.
  3. pełne wychylenie wskazówki CDI w prawo.
  4. odchylenie wskazówki CDI o 3 kropki w lewo.
 49. Jedna minuta łuku wielkiego koła Ziemi odpowiada odległości
  1. 1000m.
  2. 3,2808399km.
  3. 1,657km.
  4. 1,852km.
 50. Stacja DME znajduje się na wysokości 1000ft AMSL. QNH = 1013,25hPa. Samolot celi na poziomie FL370, 15NM od stacji DME. Odczyt DME będzie wynosił
  1. 22NM.
  2. 16NM.
  3. 11NM.
  4. 18NM.
 51. NKDG = 023°, NKDM = 029°, ΔB = +2°. Wartości ΔM i KB wynoszą odpowiednio
  1. QDE.
  2. -4°, 023°
  3. STD.
  4. -6°, 027°.
 52. Jaka jest wartość inklinacji na magnetycznym biegunie południowym?
  1. +90°
  2. -45°
  3. -90°
 53. Kierunek 225° określa się jako
  1. północno-zachodni (NW).
  2. wschodni (E).
  3. południowo-zachodni (SW).
  4. południowo- wschodni (SE).
 54. Standardowa 3° ścieżka zniżania to gradient
  1. 6°.
  2. 4,7°.
  3. 0° ILS.
  4. 5,2°.
 55. Kąt zawarty między południkiem geograficznym a południkiem magnetycznym to
  1. deklinacja.
  2. dewiacja.
  3. izogona.
  4. inklinacja.
 56. Samolot po przelocie 40NM znajduje się 2NM na prawo od zaplanowanej trasy. O ile należy zmienić kurs samolotu w celu osiągnięcia zaplanowanej linii drogi po następnych 40NM?
  1. 12°
 57. Statek powietrzny, lecący w warunkach bezwietrznych z kursem 320°, przecina radial 195 od VOR JED. Statek powietrzny znajdzie się
  1. na południe od VOR"a JED.
  2. na wschód od VOR"a JED.
  3. na zachód od VOR"a JED.
  4. na północ od VOR"a JED.
 58. Statek powietrzny leci z kursem 330° w warunkach bezwietrznych i przecina radial 120 od VOD/DME LIN w odległości 30NM DME. Statek powietrzny przeleci
  1. centralnie nad VOR/DME LIN.
  2. po prawej stronie VOR/DME LIN.
  3. po lewej stroni VOR/DME LIN.
  4. poza zasięgiem VOR/DME LIN.
 59. Długość geograficzna to
  1. kąt zawarty między wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem.
  2. linia łącząca punkty o jednakowej deklinacji.
  3. kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego.
  4. kąt dwuścienny, zawarty między płaszczyzną południka zerowego, a płaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi.
 60. Funkcjonowanie którego urządzenia opiera się na oddziaływaniu pola magnetycznego Ziemi?
  1. GPS.
  2. ADF.
  3. Busola magnetyczna.
  4. Radiokompas.
 61. Kąt zawarty między kierunkiem wektora magnetycznego Ziemi a płaszczyzną styczną do jej powierzchni to
  1. deklinacja magnetyczna.
  2. dewiacja.
  3. izogona.
  4. inklinacja magnetyczna.
 62. Jedna mila morska [1NM] to
  1. 1,852km.
  2. 3,2808399km.
  3. 1,657km.
  4. 1000m.
 63. Kąt znoszenia to
  1. kąt pomiędzy osią podłużną statku powietrznego, a kierunkiem jego rzeczywistej drogi względem Ziemi.
  2. kąt zawarty między płaszczyzną poziomą statku powietrznego w danym punkcie a osią swobodnie zawieszonej igły magnetycznej.
  3. kąt pomiędzy osią podłużną statku powietrznego, a kierunkiem meteorologicznym wiatru.
  4. inaczej dewiacja.
 64. Godzina 23:00 czasu lokalnego latem w Polsce odpowiada godzinie
  1. 21:00 UTC.
  2. 00:00 UTC.
  3. 01:00 UTC.
  4. 22:00 UTC.
 65. Kąt zawarty między południkiem magnetycznym a południkiem busoli, mierzony zgodnie z połówkowym systemem pomiaru kierunku to
  1. izogona.
  2. deklinacja.
  3. dewiacja.
  4. inklinacja.
 66. Kąt zawarty między płaszczyzną równika a pionem (promieniem) danego punktu, to
  1. szerokość geograficzna.
  2. dewiacja.
  3. długość geograficzna.
  4. deklinacja.
 67. Deklinacja to
  1. odchylenie igły magnetycznego od południka magnetycznego.
  2. kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego.
  3. kąt zawarty pomiędzy wschodnim kierunkiem równoleżnika geograficznego a zachodnim kierunkiem równoleżnika magnetycznego.
  4. kąt zawarty między wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem.
 68. Kąt dwuścienny, zawarty między płaszczyzną południka zerowego a płaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi, to
  1. długość geograficzna.
  2. szerokość geograficzna.
  3. dewiacja.
  4. deklinacja.
 69. Na mapie lotniczej w skali 1:500 000, odległość między punktami wynosi 27 cm. Jaki jest faktyczny dystans pomiędzy nimi?
  1. 13,5km.
  2. 135km.
  3. 270km.
  4. 27km.
 70. Nastawienie ruchomej skali wysokościomierza tak, aby wskazał wzniesienie terenu, gdy jest na ziemi (na lotnisku) oznacza się jako
  1. QNH.
  2. STD.
  3. QDE.
  4. QFE.
 71. Na mapie lotniczej w skali 1:200 000, odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie
  1. 40km.
  2. 200km.
  3. 20km.
  4. 80km.
 72. Godzina 13:00 czasu lokalnego zimą w Polsce odpowiada godzinie
  1. 11:00 UTC.
  2. 12:00 UTC.
  3. 15:00 UTC.
  4. 14:00 UTC.
 73. Standardowa odległość wewnętrznego markera (ang. Inner Marker) od progu pasa to
  1. 100ft.
  2. 100m.
  3. 150ft.
  4. 300m.
 74. Samolot po przelocie 25km znajduje się 5km na lewo od zaplanowanej trasy. O ile należy zmienić kurs samolotu w celu osiągnięcia zaplanowanej drogi po następnych 25km?
  1. 24°
  2. 12°
 75. Statek powietrzny porusza się z prędkością podróżną 150km/h. W czasie 14 minut przebędzie on odległość
  1. 30km.
  2. 43km.
  3. 35km.
  4. 22km.
 76. Do określenia trójwymiarowej pozycji obiektu według GPS potrzeba
  1. odbioru sygnałów z 3 satelitów.
  2. odbioru sygnałów z co najmniej 1 satelity.
  3. odbioru sygnałów z 4 satelitów.
  4. odbioru sygnału z 7 satelitów.
 77. Samolot po przelocie 20NM znajduje się 2NM na prawo od zaplanowanej trasy. O ile należy zmienić kurs samolotu w celu osiągnięcia zaplanowanej linii drogi po następnych 20NM?
  1. 12°
 78. Samolot w odległości 5NM od progu pasa zniżając się o 3°, na ścieżce zniżania będzie się znajdował na wysokości około
  1. 1580ft.
  2. 3160ft.
  3. 2620ft.
  4. 4800ft.
 79. Jeśli w okienku "nastaw" wysokościomierza wybrana będzie wartość ciśnienia QNH, to wysokościomierz będzie wskazywał
  1. 0 m.
  2. 137m n.p.m.
  3. 100m n.p.m.
  4. wysokość lotniska n.p.m.
 80. Ile centymetrów na mapie lotniczej w skali 1:500 000 ma odcinek odpowiadający odległości 105km w terenie?
  1. 21cm.
  2. 10,5cm.
  3. 42cm.
  4. 12,5cm

 
Copyright ©2008 by helicopters
Kreator Stron www